Category: Nyheter

Spleis Byrkjeseter lavlandsløype/sti – kr. 31.000.

Tusen takk til 79 givere til lavlandsløypen på Byrkjeseter. Vi er ferdig med stien, se bilde.

Neste prosjekt er lavlandsløype/sti fra NAF til Leite. Her lager vi ny sti ved «Mormorløypen» «brattebakken», slik at stien går i en rundløype som ikke er så bratt. Det blir en stor forbedring for oss alle. Vi vil legge ut en Spleis for denne stien ganske snart, og før jul. Håper mange vil støtte dette arbeidet ved å bidra til Spleisen.

Oppdatering Lavlandsløypa

Gangstien mellom Kvernaskogen og Byrkjesete er nå ferdigstillt. Den siste etappen ble gravd i slutten av november. Det våte været er utfordrende å bygge sti i, men resultatet ble fint, og når naturgrusen som er brukt får satt seg blir dette en stødig og fin sti. Deler av traseen er også lagt til rette for løypemaskinen slik at det nå er en sammenhengende sommerpreparert løypetrase helt bort til Byrkjesetevegen. Det betyr at løypemaskinen kommer seg tidligere frem til Byrkjesetevegen ved mindre snø enn før.…

Fartsgrensen over Kvamskogen

Her følger brev sendt til Statens vegvesen i dag v/ direktør for trafikksikkerhet. Hun har et innlegg i Hordaland folkeblad 5.11.21 hvor hun presiserer hvor viktig det er med trafikksikkerhet. Vi har derfor sendt brev om at hun påvirker Statens vegvesen Vestland til å endre sitt tidligere vedtak og nå går inn for nedsatt fartsgrense over Kvamskogen.

«FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til ditt innlegg i Hardanger folkeblad 5.11.2021 med overskrift:

«Noen ganger er nullvisjonen som en fjern drøm, men det er dit vi skal.»

Fartsgrensen over Kvamskogen – brev til Lensmannskontoret i Kvam

FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til vedtak i brev til Statens Vegvesen fra Vestland fylkeskommune vedr. fylkesveg 49 over Kvamskogen.

» Vestland fylkeskommune ber med dette om at det vert gjennomført høyring og gjort vedtak av endra fartsgrense og vedlagde skiltplan.

 Innstilling til vedtak om endra fartsgrense

  • Statens vegvesen har med heimel i forskrift om offentlege trafikkskilt av 7. oktober 2005 §26-1 vedteke fartsgrenser i samsvar med vedlagde plan datert 18.01.2021.

Vedtaket inneber at:

  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 60 km/t frå Fv49 S9D1 m2877 til Fv49 S10D1 m650
  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 70 km/t frå Fv49 S10D1 m650 til Fv49 S10D1 m4065 «

På bakgrunn av Vestland fylkes krav om 60 km/t for å få bort rekkefølgekravet på Kvamskogen mellom NAF og UH dersom en skal kunne krysse vegen i plan, vedtok heradstyret i Kvam 17.6.21 i en hastesak at de godtok 60 km/t på denne strekningen.…

Bomstyring fra mobiltelefon

Åpning av bom med mobil på parkeringsplassen på Leite.

I løpet av høsten vil du kunne åpne bommen med mobilen din. Vi begynte med Kleivenplassen, og der har dette nå vært i bruk i ca et halvt år. Det har fungert utmerket – nå fortsetter vi med plassen på Leite.

Det er en tidkrevende jobb med innsamling og registrering av mange hundre telefonnummer. Du vil nå få en e-post fra styret i KV som vi vil at du svarer på så hurtig som mulig.…

HERLIGE KVAMSKOGEN

Boken er nå levert til Landhandleriet på Kvamskogen for salg med Vips.

På veien var jeg innom på biblioteket på Bjørkheim for å levere 10 bøker som ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland hadde bestilt. bibliotekar Merethe Gauden tok imot og var glad for boken.
Ordfører Knut Harald Frøland

Så gikk turen videre til Norheimsund bibliotek hvor jeg ble møtt av leder for biblioteket, Ragna Helene Soldal, ordfører Torgeir Næss og lede for Sparebankstiftinga i Hardanger, Gunnar Skeie. Kvam herad og Sparebankstiftinga har begge gitt støtte til boken.…

Tilskudd til Kvamskogen Vel til videreføring av sti-prosjektet

Fra Skarbekkdalen mot Kvednaskogen

Kvamskogen Vel har søkt flere om tilskudd til sti-prosjektet. Prosjektet startet i 2020 og er planlagt ferdig i 2024 med stier/løyper fra Eikedalen til Tokagjel. Kostnadsrammen er ca. 2 mill. kr. Vi har mottatt støtte med kr. 450.000,- fra Kvam herad, Kraftfondet i 2020 og har i gårsdagens møte (17.6.21) blitt tildelt ytterligere kr. 150.000.-. Det takker vi for, men vi trenger langt mer skal vi komme i mål. Kvamskogen Vel bidrar med til sammen ca. 230.000,- for 2020/21, og Sparebankstiftinga i Hardanger har gitt tilskudd både i 2020 og i 2021 med til sammen 65.000,-.…

Vedtak om 60 km/t i Kvam herad 17.6.21 (men bare for strekningen NAF-UH)

Endelig er det avklart at fylket krever nedsatt fartsgrense dersom en skal godkjenne kryssing i plan. Dette blir vedtatt på bakgrunn av at rekkefølgekravet skal falle bort ved at det bygges forenklet gangveg fra NAF til Ungdomsheimen. I en hastesak i heradstyret 17.6 ble det avklart at fylket stilte krav om 60 km/t for å kunne ha planfri kryssing. Dette betyr i praksis at det ikke blir nok med forenklet gangveg, fylket krever også 60 km/t. Dette er gode nyheter for oss i Kvamskogen Vel som har krevet 60 km/t over hele Kvamskogen.…

Herlige Kvamskogen – boken kommer snart

Det er mange som ønsker boken, naturligvis. Det er blitt en spennende bok, med humor, alvor og historien de siste 50 år + litt fra 1880-tallet. Boken blir på ca. 200 sider og har innspill fra mange hytteeiere, de som bygget skitrekkene våre og utviklingen av foreningen Kvamskogen Vel fra 1971 til i dag. Boken trykkes i 1000 eksemplarer, og vi er i dag 800 medlemmer. Medlemmer får fortrinnsrett til boken om det blir nødvendig.…

TRIST DAG FOR KVAMSKOGEN

Nå er brevet med avgjørelsen om fartsgrensen over Kvamskogen kommet fra Statens Vegvesen. Og svaret er at de ikke vil sette ned fartsgrensen over Kvamskogen, til tross for at veg-eier, Vestland fylke har bedt om det. Så skulle man tro at dette kunne ankes inn for politisk behandling i fylket, eller evt. i departementet. Men nei, ifølge opplysninger vi har fått, er saken nå endelig avgjort av en ingeniør i Statens Vegvesen. Dette kan vi ikke akseptere.

Det blir nå opp til Vestland fylke å kreve av Statens Vegvesen at de bekoster gang- og sykkelveg langs hele Kvamskogen og Eikedalen.…