Velkommen til Kvamskogen Vel

Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense over Eikedalen-Kvamskogen

Sak 10 Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense.
Eva Grimstad har vært i kontakt med ordfører i Kvam og Vegkontoret i fylket.
Ordføreren kunne ikke si noe konkret om saken. Leder for planer fra Vegkontoret i Vestland fylke, sier følgende:
«Det er fortsatt Statens Vegvesen som er myndighet knyttet til skilt/fartsgrenser mv. Vegeier, Vestland fylkeskommune forbereder og tilrår.Partene, fylket, politiet og Kvam har i møte nylig ikke hatt sammenfallende syn. Han skal etterlyse status hos Svv og politiet.».

Kvamskogen Vel følger opp saken og har tro på at det blir gjennomført nedsatt fartsgrense over Kvamskogen.…

Rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Styrets vedtak 20.5.20. Litt historie om hotell og butikker i tidligere tider.

Sak 9 Rullering av Kommunedelplan for Kvamskogen.
KV stille seg svært positiv til utviding av Landhandleriet og bygging av hotell ved NAF. Dette vil gi Kvamskogen et viktig løft. Det må derfor arbeides videre med å få bort rekkefølgekravet nå. KV vil be Kvam herad om å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få omgjort Fylkesmannens krav til rekkefølgekrav.
KV vil også samarbeide med Kvam herad om rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Her blir lavlandsløypen en viktig sak.

Det har vært hele 6-7 hotell og pensjonat på Kvamskogen/Eikedalen tidligere.

Ny eiendomstakst på Kvamskogen? Styret i KV har gjort følgende vedtak 20.5.20

Sak 8 Ny eiendomstakst for hytter på Kvamskogen er nå planlagt av Kvam herad.
Vedtak: KV stiller seg uforstående til at det er nødvendig med befaring for å lage nye grunnlag for eiendomstakster på Kvamskogen. Her kunne kommunen benyttet
kontorjustering, men flertallet i kommunestyret har altså vedtatt ny taksering, dessverre.

Eiendomsskatt er skatt som skal finansiere ulike fellestjenester som bl.a. skole, barnehage, helsetjenester, kommunale veger mm.

Vegen over Kvamskogen er en fylkesveg, og kommunen har ikke utgifter i den sammenheng. Hytteeiere på Kvamskogen benytter ikke verken skoler eller barnehager i Kvam.…

Kvamskogen vel støtter Landhandleriet og sender brev til næringsministeren

Vedlagt følger vårt brev til næringsminister Iselin Nybø hvor vi ber om at Kvamskogen Landhandleri AS tildeles nødvendig økonomisk støtte fordi regjeringen innførte hytteforbud i påsken, den tiden på året hvor vår nærbutikk var spesielt avhengig av salg. Brevet går i kopi til fylkesutvalget i Vestland og til Kvam herad v/ordfører og varaordfører.  Ove-Henning Bjørsvik støtter vårt initiativ.

Her følger brevet:

Næringsminister Iselin Nybø
Postmottak@nfd.dep.no

Bergen, 10.4.2020

Tilskudd til Kvamskogen Landhandleri AS, nærbutikk for hyttefolk på Kvamskogen, Kvam herad.

Kvamskogen Vel er en forening for hytteeiere på Kvamskogen.…

Kvamskogen Vel anmoder alle hytte eiere på Kvamskogen til å følge helsemyndighetenes instrukser

Koronatilstander i hele landet er krevende. Det er derfor viktig at vi alle følger opp de krav og anbefalinger som blir gitt fra våre myndigheter. Rent rasjonelt kan noen av oss være enige om at det er trygt på hyttene på Kvamskogen, fordi det er kort veg til Bergen. Likevel er situasjonen nå så spesiell, at vi i Kvamskogen Vel vil anbefale alle våre medlemmer, og andre hytteeiere, om å reise hjem. Vi må være solidarisk med alle dem som må holde seg hjemme, samtidig som vi må følge opp anbefalinger fra våre myndigheter i krisetid.…

Årsmøte 2020 – Protokoll

Vedlagt er protokoll fra vårt årsmøte 12.2.2020.

Det var 41 fremmøtte, 37 med stemmerett. I tillegg var det 43 fullmakter, hvorav et tidligere styremedlem stilte med 24. Årsmøtet ønsket ikke å redusere muligheten for å ha flere fullmakter, men det kom tydelig frem at det ikke var ønskelig med kupplignende tilstander med så mange som 24 fullmakter for ett medlem. Styret har, etter EU-lovverket,  bedt tidligere styremedlemmer om å slette de medlemslister de måtte ha fått som styremedlemmer, men dette er dessverre ikke fulgt opp av  alle.…

Referat Årsmøtet 2020

 

Årsmøtet 2020 ble holdt på Krohnengen Skole, onsdag 12.02.20. Totalt 41 personer møtte opp. Under finner du signert protokoll fra møtet.…

Uværsløypen får midler fra Kvam Herad

Arbeidet med «uværsløypen» eller «lavlandsløypen» på Kvamskogen er kommet nærmere gjennomføring. I budsjettet for 2020 setter Kvam Herad av kr. 150.000,- til planlegging og samarbeid med Kvamskogen Vel, næringslag og grunneiere. Takk til politikerne i Kvam herad, takk til ordfører og varaordfører som følger opp viktige saker på Kvamskogen.

Vedtaket lyder:

«4.Utvikling på Kvamskogen

Kvamskogen er eit viktig område for heradet. Heradet støttar blant anna ein moglegheitsstudie for området.

Parallelt med dette er det kome ynskje frå velforeininga om å gå vidare med arbeidet som gjeld tilrettelegging av turstiar og løyper (uversløype).…

Årsmøte 2020

Årsmøtet, onsdag 12. febr. 2020 kl. 18.00 på Krohnengen skole, nærmer seg. Vi viser til første innkalling som ble sendt pr mail 2.12.19. Årsmøtepapirer ligger nederst i dette innlegget.

Fylkesutvalget sitt vedtak om tunnel under Kvamskogen og mulige bompenger

Nytt om fylkets innspill til tunnel under Kvamskogen og bompenger.
Hovedutvalg for samferdsel og fylkesutvalget er enig om følgende:
Det skal ikke legges frem sak om å bompengefinansiere store deler av prosjektet
Staten skal kontaktes og bes om ytterligere statlige midler.
Fylkesutvalget fraråder Kvam og Samnanger om å gjøre et prinsippvedtak der en godkjenner bruk av bompenger.
Flertallet -FrP, slår fast at det er umulig å finansiere lang tunnel til Frøland.
Det er spennende tider…