Velkommen til Kvamskogen Vel

Kvamskogen Vel har sendt sin høring til tunnel

Jeg vedlegger foreningens høringsuttalelse til Vegkontoret om tunnel under Kvamskogen og bompengeløsning i den forbindelse.

Kvamskogen Vel ønsker at tunnelpåhogget fra vest legges til Eikedalen.

Ifølge utredningen fra Statens vegvesen vil «tunnel til Eikedalen oppfylle målsettingane med rask og trygg veg både til Bergen og Kvamskogen, og har samstundes mindre stigning enn dei andre alternativa til Kvamskogen. Om alternativet let seg finansiere vil det vere eit godt alternativ.
For dei kortaste tunnelalternativa vert det vurdert slik at B2 Nybø – E1 Kleven er best.

Hjertestarter på Landhandleriet er klar

Kvamskogen Vel har kjøpt inn hjertestarter og montert den på vegg mot vest på Landhandleriet. Den er selvinstruerende og grei å bruke. Den forblir en sikkerhet, selv om det ikke blir behov for den. Skulle uhellet være ute, er det godt å vite at den kan redde liv.

Vår høringsuttalelelse til nedsatt fartsgrense

Særskild fartsgrense over Kvamskogen i Kvam herad

Det vises til kopi av brev fra Statens vegvesen, datert 11.10.2019 om ny fartsgrense over Kvamskogen. Vi setter stor pris på dette initiativet.

Kvamskogen Vel representerer 651 av de 2400 hyttene på Kvamskogen. De aller fleste hytteeiere støtter imidlertid en fartsreduksjon fra 80 km/t til 60 km/t.

Med ca. 9000 hyttebrukere på Kvamskogen, og svært mange dagturister, har Kvamskogen Vel gjennom en årrekke bedt om at fartsgrensen reduseres til 60 km/t. Vi har ment at 80 km/t på en veg uten fortau eller annen form for gangareal, er uholdbart mht trygghet og miljø.…

Utspyling av ledningsnett Kvamskogen

Info fra kommunen: Kvam herad har som mål å levera drikkevatn med best mogleg kvalitet. Reingjering av vassleidningane er eit av verkemidlane for å oppnå dette. Kvam herad vil difor utføra utspyling (pluggkøyring) av kommunalt vassleidningsnett på Kvamskogen. Arbeidet vil bli utførd i veke 43 i tidsrommet frå ca. kl. 08.00 til 15.00. Under arbeidet vil vatnet kunne verta heilt eller delvis borte. NB! Det vil ikkje verta utspyling på Fredager. I tidsrommet då arbeidet pågår bør ein ikkje tappa vatn i springen, då beredarar og utstyr kan verta tilført slam.…

Strålende fremmøte på medlemsmøtet på Kvamskogen 11.10.19

Det var striregn og ikke særlig hyggelig ute. Vi tenkte kanskje folk enten hadde reist til byen, eller ikke reist på Kvamskogen i det hele tatt pga dårlig vær nesten hele uken. Men der tok vi heldigvis feil. Ca. 80 medlemmer møtte opp. Sakene vi tok opp og informerte om var svært viktige for utviklingen på Kvamskogen. Det var følgende saker:

    • NEDSATT FARTSGRENSE OVER KVAMSKOGEN
    • TUNNELALTERNATIV UNDER KVAMSKOGEN – TILRÅDING FRA VEGKONTORET – VÅR TILRÅDING
    • RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KVAMSKOGEN – VÅRE INNSPILL (kommer i egen sak)
    • MULIG OPPHEVING AV REKKEFØLGEKRAVET?

Endelig gjennomslag for redusert fartsgrense over Kvamskogen!

Kvamskogen Vel har jobbet intenst de siste 2 årene overfor Vegkontoret og politikere. Det er Vegkontoret som har myndighet til å sette fartsgrenser, og de har nå foreslått at fartsgrensen fra Kleiva til Tokagjelet settes ned fra 80 km/t til 60 km/t. Kjempebra! Det er dette vi har jobbet for.

Vi ønsket imidlertid at fartsgrensen skulle settes ned til 60/km/t helt fra Fossen Bratte-tunnelen, gjennom Eikedalen og helt til Tokagjelet. Dette har vi dessverre ikke fått gjennomslag for. Fartsgrensen i Eikedalen fortsetter med 70 km/t .…

Åpent medlemsmøte på Kvamskogen

Velkommen til medlemsmøte fredag 11.10.19 kl. 19.00 på kaféen, Furedalen Alpin.
Ta gjerne med dere hyttenaboer som ønsker å melde seg inn i foreningen.
Program:
1. Informasjon om kommunedelplan for tunnel under Kvamskogen (skal på høring 7.okt)
2. Informasjon om mulig reduksjon av fartsgrensen til 60 km/t
3. Informasjon om Kvamskogen Vel sitt samarbeid med Kvam herad om rullering av
kommunedelplan for Kvamskogen. Våre innspill.
4. Informasjon om vårt arbeid knyttet til bedring av stier og løyper.
5. Eventuelt.
a) info om vår anbefaling om evt.…

Ny gangveg fra Furedalen til Mødalsvegen

Som mange kanskje har sett har det blitt etablert en ny gangveg fra Furedalen til Mødalsvegen. Dette har alltid vert et myrlendt område det har vert vanskelig å passere tørrskodd i sommerhalvåret. Kvamskogen Vel har fokus på å utbedre stier og løyper på Kvamskogen. Vi har jobbet med denne løypa en stund med tanke på sommerbruk, samtidig som Kvamskogen Næringslag har ønsket å tilrettelegge løypa bedre for vinterpreparering. Like før vinteren lyktes vi i å få finansiert og bygget begge deler, som et økonomisk samarbeid mellom Kvamskogen Vel, Kvamskogen Næringslag og Kvam Herad.…

Referat fra dugnadsmøte

Som nevnt i et innlegg tidligere, ønsker vi å etablere en dugnadsgruppe for bedre stier på Kvamskogen. Her følger referat fra møte i dugnadsgruppen 24.05.19:

Følgende vedtak ble konkludert og vedtatt

Dugnadsarbeidet er frivillig og skal primært konsentrere seg om utbedring av stier der flest folk ferdes. Det vil bli oppfordret til flere deltakere gjennom nabokontakt , hjemmesiden og ved mailutsendelser. (Denne oppsummeringen vil bli lagt ut på hjemmesiden.) …

Hva tilbyr Kvam herad hyttefolket på Kvamskogen?

Følgende innlegg er i dag sendt Hordaland folkeblad:

Innlegg av Eva Grimstad, leder i Kvamskogen Vel                                  Bergen, 25.3.2019

I januar 2019 hadde Kvamskogen Vel et positivt møte med Kvam herad, ordfører, rådmann og arealplanlegger.

Kvamskogen Vel la frem sin plan, Strategi- og handlingsplan for Kvamskogen 2018-2021. I vår plan hadde vi tatt ut noen fokusområder som vi prioriterte høyt, Det var:

1.            Trafikksikring Eikedalen-Kvamskogen, nedsettelse av fartsgrensen til 60 km/t

2.            Kvamskogen Vel ønsker tunnel fra Steinsdalen til Eikedalen.

3.            Kvamskogen Vel motsetter seg en vindturbinpark på Kvamskogen.…