Velkommen til Kvamskogen Vel

Fartsgrensen over Kvamskogen – brev til Lensmannskontoret i Kvam

FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til vedtak i brev til Statens Vegvesen fra Vestland fylkeskommune vedr. fylkesveg 49 over Kvamskogen.

» Vestland fylkeskommune ber med dette om at det vert gjennomført høyring og gjort vedtak av endra fartsgrense og vedlagde skiltplan.

 Innstilling til vedtak om endra fartsgrense

  • Statens vegvesen har med heimel i forskrift om offentlege trafikkskilt av 7. oktober 2005 §26-1 vedteke fartsgrenser i samsvar med vedlagde plan datert 18.01.2021.

Vedtaket inneber at:

  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 60 km/t frå Fv49 S9D1 m2877 til Fv49 S10D1 m650
  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 70 km/t frå Fv49 S10D1 m650 til Fv49 S10D1 m4065 «

På bakgrunn av Vestland fylkes krav om 60 km/t for å få bort rekkefølgekravet på Kvamskogen mellom NAF og UH dersom en skal kunne krysse vegen i plan, vedtok heradstyret i Kvam 17.6.21 i en hastesak at de godtok 60 km/t på denne strekningen.…

Bomstyring med mobiltelefon

Åpning av bom med mobil på parkeringsplassen på Leite.

I løpet av høsten vil du kunne åpne bommen med mobilen din. Vi begynte med Kleivenplassen, og der har dette nå vært i bruk i ca et halvt år. Det har fungert utmerket – nå fortsetter vi med plassen på Leite.

Det er en tidkrevende jobb med innsamling og registrering av mange hundre telefonnummer. Du vil nå få en e-post fra styret i KV som vi vil at du svarer på så hurtig som mulig.…

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3.5.2022

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3.5.22 PÅ RADISSON BLU BRYGGEN kl.18.00-20.30.

v/protokollen – Eva Grimstad

Det møtte 75 til årsmøtet, herav 47 med stemmerett. I tillegg 5 godkjente fullmakter.

Dagsorden for Årsmøtet:

1. Åpning – velkommen, v/styreleder

Eva Grimstad ønsket velkommen til årsmøtet  og gledet seg over at så mange var tilstede, og at vi

endelig kunne møtes igjen etter pandemien. Hun hilste Bergen Operakor velkommen med sin dirigent Anne Randine Øverby,  som også er kunstnerisk  leder for Opera Bergen.

Koret var 40 år i 2021 og Opera Bergen er 40 år i 2022.…

KVAMSKOGEN KONFERANSEN 27.4.22

Her holder Kvamskogen Vel v/styreleder Eva Grimstad innlegg på konferansen. Hele innlegget vedlegges. Likeledes notat fra alle innleggene på konferansen.

Kvamskogen Vel la vekt på følgende(presentasjon ligger nederst i innlegget):

  • Trafikksikring av fylkesvegen
  • bygging av stier og sikring av løyper
  • bygging av hytter
  • bygging av offentlige toalett på Kvamskogen
  • etablering av badeplasser
  • tiltak om sommeren
  • mm

NOTAT FRA KVAMSKOGENKONFERANSEN I NORHEIMSUND 27.4.22

V/EVA GRIMSTAD

Kvamskogen Vel, v/styreleder Eva Grimstad, holdt foredrag om foreningens ønsker og planer. Innlegget legges i sin helhet ut på foreningens hjemmeside: www.kvamskogen-vel.no

Bygging av stier og løyper

Kvamskogen Vel bygger stier og forbedrer løyper på Kvamskogen. Prosjektets første byggetrinn går fra Tokagjel til Kvamseter Lodge på Teigaberg ved Eikedalen. Hele første byggetrinn er kalkulert til ca. kr. 2,4 mill. Vi har fått tilskudd fra bl.a. Kvam herad og Sparebankstiftinga i Hardanger. Kvamskogen Vel bidrar med vesentlige midler og Kvamskogen Næringslag er samarbeidspartner og bidrar også økonomisk.

Arbeidet starter opp igjen i marken så snart snøen er borte. Hele 1.byggetrinn blir ferdig i 2023.

Høringsuttalelse – revisjon av kommunedelplan for Kvamskogen

Kvam herad

Plan- og utredning

                                                                                                                                               Bergen, 18.2.2022

HØRINGSUTTALELSE FRA KVAMSKOGEN VEL TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KVAMSKOGEN 2022-2030.

Kvamskogen Vel tar utgangspunkt i Visjonen for Kvam herad:

«Visjonen til Kvam herad er å «Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid – Create a remarkable future». Visjonen bygger på samspel, engasjement, vilje til å få til noko og å vera rause og tolerante med kvarandre. Eit godt ord for dette er å «skapa» som betyr å forma, danna eller la noko verta til. Ved å byggja vidare på styrkane som ligg i vår historie, identitet og kultur, skal me skapa ei oppsiktsvekkjande framtid i Kvam.

Ny innkalling til årsmøte 3.5.2022

20.jan.2022

Kjære medlem

Vi Innkaller til årsmøte og jubiléuumsfeiring for 2021 og 2022 i Kvamskogen Vel

Utsatt tid: Tirsdag 3.mai 2022 kl.18.00 – .

Sted: Raddisson Blu, Bryggen, Kongesalen

Kvamskogen Vel hadde 50-års jubileum 29.4.21.  Derfor var årsmøtet opprinnelig lagt til denne dagen. Koronasituasjonen har gjort at årsmøtet har måttet  utsettes flere ganger.  Siste gang til 8.febr. 2022. Situasjonen for koronasmitten er fortsatt meget alvorlig. Derfor har styret vedtatt på nytt å utsette årsmøtene for 2021 og 2022 til

3. mai 2022.

Gave på kr. 50.000,- til Kvamskogen Vel

Det er en stor glede å få tilbakemelding fra to av våre medlemmer (ektepar) at de setter pris på jobben foreningen gjør gjennom tilrettelegging for bedre stier og løyper på Kvamskogen. Enda større glede er det når det fører til at de gir oss kr. 50.000,- til videre arbeid med sti/løype fra NAF til Leite. Arbeidet er i gang og vi regner med det blir ferdig til våren. Vi legger ut en Spleis i løpet av januar. Ellers støttes sti-prosjektene våre av Kvam herad, Sparebankstiftinga i Hardanger, Kvamskogen Næringslag og Kvamskogen Vel.…

ÅRSMØTER 2021 OG 2022, OG MEDLEMSMØTE 8.2.2022 KL.18.00


Kjære medlem
3.12.2021


INVITASJON TIL ÅRSMØTENE FOR 2021 OG 2022 – 8.FEBRUAR 2022 KL. 18.00.
STED: Raddisson blu, Kongesalen, Bryggen


Som dere er gjort kjent med, måtte vi på nytt avlyse jubileumsårsmøtet som vi inviterte til 15.9.21pga koronasituasjonen.


Vi ba da om tilbakemelding på om noen ønsket at vi gjennomførte årsmøtet for 2021 på Teams(digitalt), slik at møtet kunne holdes i 2021. Det var ingen som meldte tilbake at de ønsket å ha møte på Teams.
Vi inviterer derfor nå til to årsmøter 8.2.2021 hvor vi behandler både årsmøte sakene for 2021 (tidligere utsendt) og årsmøtet for 2022.…

Spleis Byrkjeseter lavlandsløype/sti – kr. 31.000.

Tusen takk til 79 givere til lavlandsløypen på Byrkjeseter. Vi er ferdig med stien, se bilde.

Neste prosjekt er lavlandsløype/sti fra NAF til Leite. Her lager vi ny sti ved «Mormorløypen» «brattebakken», slik at stien går i en rundløype som ikke er så bratt. Det blir en stor forbedring for oss alle. Vi vil legge ut en Spleis for denne stien ganske snart, og før jul. Håper mange vil støtte dette arbeidet ved å bidra til Spleisen.