Andelsbevis

Alle som har parkeringsplass, mottar et Andelsbevis for hver plass. Det blir utstedt av kasserer for Kvamskogen vel. Bruker betaler da for en rettighetsandel i plassen, og må betale en årlig andel til dekning av kostnader til brøyting, vedlikehold og administrasjon. Den årlige andel av dekning av kostnader må betales om eieren benytter plassen eller ikke. Plassen er en personbils størrelse, 2,5 x 6 meter

Rettigheten formaliseres gjennom andelsbeviset, og følgende er p.t. retningslinjene:

  • Andelshaverne må til enhver tid rette seg etter de retningslinjer som styret gir i forbindelse med bruken av plassene.
  • Camping-opphold på plassene er ikke tillatt.
  • Den enkelte andelshaver skal delta i alle utgifter og påta seg de forpliktelser som driften av hver parkeringsplass tilsier. Fordelingen skjer forholdsmessig mellom andelshaverne, slik at hver parkeringsplass deltar med en andel.
  • Andelshaver kan fritt selge parkeringsplass, separat eller i forbindelse med salg av hytte, så lenge salget skjer til medlem i Kvamskogen Vel.
  • Enhver overdragelse av parkeringsplass(er), SKALmeddeles styret i Kvamskogen Vel.
  • Kvamskogen Vel har ingen plikt til tilbakekjøp av parkeringsplass fra andelshaver. Ved eventuelt tilbakekjøp av andel parkeringsplass, godtgjøres andelen med 50 % av den pris Kvamskogen Vel omsetter andeler for på salgstidspunktet.
  • Blir betaling av kontingent i Kvamskogen Vel/ andelsutgifter parkeringsplass misligholdt eller det oppstår annet mislighold av denne avtale, kan andelen omsettes til andre gjennom styret i Kvamskogen Vel. Misligholdt betaling samt omkostninger i denne forbindelse, ved omsetning av andelen, fratrekkes før utbetaling av nettobeløpet til avhender.
  • Før slik salg finner sted skal andelshaver (debitor) ha 1 – en – måneds varsling, først direkte på gjeldene mailadresse, deretter som SMS på det telefonnummeret som er registrert på medlemskapet.
  • Etter denne fristen deaktiveres alle telefonnummer som gir adgang til å åpne bommen dersom mellomværende ikke er oppgjort.
  • Andelsbeviset består av førsteside med spesifikasjoner og to sider med forklarende tekst.