Author: Eva Grimstad

Vann- og avløpsgebyr på Kvamskogen

Det er kommet klager fra hytteeiere om at vann- og avløpsgebyret har steget uforholdsmessig mye ved siste faktura. Et lite tilbakeblikk: Da det ble bygget ut vann- og avløp på Kvamskogen, var Kvamskogen vedtatt i Kvam herad som et eget avgiftsområde i denne sammenheng. Det innebar f.eks. at tilknytningsavgiften ble satt til det dobbelte av det som ble krevet i resten av kommunen. Dette ble endret i 2017, da utbyggingan av vann- og avløp på Kvamskogen var omtrent i mål. Evt.…

Årsmøtereferat 2019

Forretningsorden Årsmøte i Kvamskogen Vel 20.2.19:

A. Årsmøtet ledes av den valgte møtelederen.

B. Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med medlemmets navn . Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

C. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, inkl. fullmakter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

D. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak, med antall avgitte stemmer for og imot.…

Vedtak fra Kvamskogen Vel sitt årsmøte 20.2.19:

VMøtet ble holdt på Krohnengen skole. Det var totalt 59 stemmeberettigete inkl. fullmakter.

Det var flere forslag til endring av vedtektene.

Det var også forslag knyttet til om Kvamskogen Vel fortsatt skal ha ansvar for drift av parkeringsanleggene.

Når det gjaldt fortsatt drift av parkeringsanleggene, var det fremmet to forslag. Et fra tidligere styreledere, og et fra nåværende styre. Begge forslagene tok utgangspunkt i at det skulle etableres et utvalg som skulle vurdere om parkeringsanleggene skulle bli en egen forening gjennom en fisjon, eller om en skulle vurdere mange organiseringsmuligheter, også salg.…

Personvern for medlemmer

          Styrevedtak 13.2.19

1. Styret i Kvamskogen Vel viser til offentlige myndigheters krav til personvern for foreninger. KV følger de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer i denne sammenheng.

2. Personvern-erklæring: Kvamskogen Vel innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og informasjonen blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.…

Gode nyheter

Vindturbiner:

Det ser ut til at vi unngår å få vindturbinanlegg på Kvamskogen! Miljødirektoratet setter foten ned for vindkraft i deler av kvammafjellene. «Analyseområdet inneholder noen av de mest sentrale friluftsområdene i fylket, særlig med utgangspunkt i Kvamskogen og Bergsdalen. Området er et viktig utfartsområde for bergenserne og har regional betydning for friluftslivet».

Løypetilskudd fra Samnanger kommune:

Etter søknad fra Kvamskogen Vel, har Formannskapet i Samnanger kommune bevilget kr. 15.000,- til Kvamskogen Vel til løypepreparering på Kvamskogen i 2019.

Samarbeid med Kvam  og Samnanger kommuner:

Kvamskogen Vel har hatt svært positive møter med Kvam og Samnanger kommuner i januar 2019.…

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021

Styret i Kvamskogen Vel har laget en ny Strategi- og handlingsplan for 2018-2021. Vi ønsker at våre medlemmer skal komme med innspill til denne. Vi ønsker forslag til tiltak og tilbakemelding, positiv eller negativ, til det som er tatt med. På medlemsmøte 12.10.18 kl 19 i Furedalen vil vi gå igjennom planen og ta med initiativ fra deg som medlem.…

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

VELKOMMEN TIL KVAMSKOGEN VEL SIN NYE HJEMMESIDE

Etter årsmøtet i 2015 valgte styret en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny hjemmeside. Arbeidsgruppen skulle også gi innspill til hvordan vi kunne kontakte medlemmene via sms eller e-post med henvisning til opplysninger lagt ut på hjemmesiden. På denne måten ville vi slippe dyre utsendelser av årsmøtepapirer og andre henvendelser til medlemmene. Gruppen har bestått av Bjørn Batalden, Øyvind Valland og Eva Grimstad.…

Solfylte vidder

KVAMSKOGEN – VESTLANDETS PERLE FOR SKIENTUSIASTER

Av Eva Grimstad

Hytteeier på Kvamskogen i mer enn 30 år

Medlem i styret i Kvamskogen Vel

Det er dessverre et faktum at det har vært forfall og manglende utvikling på Kvamskogen i altfor mange år. Det er likevel også et faktum at bergensere fortsatt reiser på Kvamskogen for å gå på ski, enten de tar en tur til kjente steder eller satser på alpint. Reisetiden er ca. 50 min. fra sentrum.…