Høringsuttalelse – revisjon av kommunedelplan for Kvamskogen

Kvam herad

Plan- og utredning

                                                                                                                                               Bergen, 18.2.2022

HØRINGSUTTALELSE FRA KVAMSKOGEN VEL TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KVAMSKOGEN 2022-2030.

Kvamskogen Vel tar utgangspunkt i Visjonen for Kvam herad:

«Visjonen til Kvam herad er å «Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid – Create a remarkable future». Visjonen bygger på samspel, engasjement, vilje til å få til noko og å vera rause og tolerante med kvarandre. Eit godt ord for dette er å «skapa» som betyr å forma, danna eller la noko verta til. Ved å byggja vidare på styrkane som ligg i vår historie, identitet og kultur, skal me skapa ei oppsiktsvekkjande framtid i Kvam. Hovudmålet er å «Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen».»

Saksutkastet informerer slik om tilstanden i dag og fra 2011:

 «Det er over 2000 hytter på Kvamskogen, fleire skitrekk og eit nett av oppkøyrde skiløyper. Om sommaren er kringliggjande fjelltoppar og fiskevatn populære turmål. Fylkesveg 49 går over Kvamskogen med hytteområda spreidd oppover liene på begge sider av vegen. Tidlegare var det fleire fjellstover og butikkutsal i drift på Kvamskogen. Framleis er det handel og noko utleige, men private hytter er klart dominerande. Utskiljing av tomter, bygging av hytter og drift av vegar og anlegg er viktig for mange næringsdrivande i området i dag. Ein del av dei større grunneigarane har dette som leveveg.

I 2011 vart gjeldande kommunedelplan for området vedtatt, med planperiode fram til 2020. Den opnar for nye byggjeområde til fritidsbustader, og fleire eksisterande hyttefelt vert peika på som eigna for fortetting. Den fastset òg det overordna skiløypenettet og opnar opp for eit utvida tenestetilbod i eigne sentrumsområde. Planen slår òg fast at før området kan utviklast vidare, så må tryggleiken for dei mjuke trafikantane aukast på strekninga mellom dei to sentrumsområda. Med bakgrunn i kommunedelplanen er det dei seinare åra vedtatt fleire reguleringsplanar som har mogleggjort vidare utbygging. Den siste tiårs-perioden er det ført opp i gjennomsnitt litt over 30 hytter pr år på Kvamskogen. Truleg ville dette talet vore høgare dersom kravet til trafikktrygging var oppfylt.

Kvamskogen har på mange vis funne ei form i høve næringsdrift basert på bygging og drift av tradisjonelle hyttefelt. Samstundes er trenden at mange stiller større og nye krav både til komfort og service- og tenestetilbod, men òg til nærleik til natur- og friluftsområde. Vedtatt planstrategi peikar på at ei hovudutfordring for Kvam er å utvikla Kvamskogen vidare som rekreasjons- og hytteområde. Eit større mangfald av tilbod gjennom heile året vil kunna generera meir aktivitet for næringslivet og auka etterspurnad på arbeidskraft. Auka satsing på dette gjennom god og målretta planlegging vil kunne styrke området som reiselivsdestinasjon og utløysa potensialet for vidare vekst.»

Kvamskogen Vel ber om at planen fra 2022-2030 har følgende fokus:

Trafikksikkerhet:

 • Uten gang- og sykkelveg, må fartsgrensen over hele Kvamskogen settes til 60 km/t.
 • Tunnel under Kvamskogen med utgang i Eikedalen må fremskyndes og derved sikres rask finansiering. Vi er tilfreds med at reguleringsarbeidet er startet opp og har fått finansiering fra Vestland fylke.
 • Det må sikres nødvendige bussruter til Kvamskogen når tunnelen er åpnet.
 • Private utkjørsler til hovedveg må i størst mulig grad beholdes når tunnelen gjør fylkesvegen til en kommunal blindveg som avsluttes ved Tokagjelet.
 • Det må legges tilrette for tilstrekkelige parkeringsplasser, gjerne parkeringshus.
 • Det bør bygges gangveger/stier langs hovedvegen, gjerne ved at de følger VA-grøfter.  Offentlige midler og midler fra grunneiere bør bekoste dette.
 • Ved å legge alle strømledninger i grøfter, noe vi ber om, vil det bli mulig å lage gode stier også i denne sammenheng.

Næringsvirksomhet – reguleringsplaner:

Kvamskogen Vel ønsker videre utvikling av Kvamskogen som turistmål.

 • Vi ønsker at det bygges flere hytter som kan gjøre det  attraktivt/økonomisk mulig å gi bedre tilbud til hyttefolket, både når det gjelder løyper, stier, badeplasser, overnattingssteder, restauranter, skitrekk, gondolbane og tilbud til barn, zipline mv.

Det legges inn i kommunedelplanen hvor disse tilbudene kan reguleres.

 • Kvamskogen Vel ber om at Kvam herad sørger for at rekkefølgekravet opphører snarest.
 • Kvamskogen Vel ønsker regulert et skitrekk fra Kleiva til Movåtsheia – her har det vært skitrekk i gamle dager
 • Vi ber om at kommunen, gjennom godkjenning av reguleringsplaner, vedtar at utbygger  sørger for nødvendige stier og legger inn i vedtektene at alle nye hytter som bygges forpliktes til å betale årlig avgift for løypekjøring.
 • Vi ber om at kommunen, gjennom godkjenning av reguleringsplaner, lager vedtekter som krever at nye hytteeiere melder seg inn i Kvamskogen Vel. Det er vanlig i mange hytteområder at hytteforeningen på stedet representeres av alle hytteeiere.

Det siteres fra planutkast:

«Utbygging med eit mangfald – eiga-leiga, ulike typar fritidsbustader – hytter – leilegheiter. Konsentrert utbygging langs hovudveg og senterområde • Tettare utbygging langs hovudveg • Satsa på eitt senterområde plassert i området Landhandleriet – Furudalen – tettare utbygging her – sentrumsformål • Tettare utbygging i området ved Ungdomsheimen på begge sider av fylkesvegen – fritidsbustader, camping, leilegheiter • Etablera ei ytre grense for utbygging som vert tydeleg markert i kartet. Avgrensinga av denne kan vera dagens utstrekning av byggjeområda, men der område som ligg i utkant og som ikkje er bygd ut, vert tatt ut av planen som byggjeområde.

Tilrettelagt for friluftsliv – heile året for dei som har fritidsbustad på Kvamskogen og for tilreisande

• Vidareføra hovudskiløypenettet slik det er vist i gjeldande kommunedelplan – evt. optimalisera trasè / utvida løypa

• Sikra løyper/korridorar ut i terreng, sikra gode samanhengande turtrasèar mellom hytteområda • Sikra korridor for uvèrsløypa/låglandsløypa – leggja til rette for gåande og syklande • Visa eigna skiløypetrasè for lysløypa – denne må kunna nyttast til sykling og turgåing om sommaren • Sikra område for vassaktivitetar – kano, kajakk, bading, fiske m.m. Dette inneber m.a. parkering, bryggje, toalett etc.

Infrastruktur – Trygg, god og tydeleg vegstruktur for tilkomst til fritidsbustadar, parkeringsanlegg, skianlegg m.m. Tilgang til infrastrukturløysingar for renovasjon, vatn, avlaup, elektrisk kraft og breiband • I nye reguleringsplanar kan det leggjast til rette for køyreveg fram til hytter dersom vegen ikkje kryssar skiløypene som ligg inne i kommunedelplanen. Dette forutset at det vert arbeidd grundig med å avklara rett plassering av hytteområda og at perifere hytteområde vert tatt ut av planen • Ved konflikt mellom køyreveg og skiløypa

må det sikrast god / tilfredsstillande løysing for skigåarane • Krav om «samarbeid» om vegar på tvers av eigedomsgrenser/hyttefelt • Leggja til rette for løysingar for renovasjonspunkt, tilgang til vatn, avlaup, elektrisk kraft og breiband

• Senterområdet skal kunna utviklast med høgare utnytting og sentrumsformål så som; leilegheiter, hotell, butikk, matservering etc.

• Dagens skianlegg skal kunna utvida seg i utstrekning og med alternative tilbod utanom skisesong

• Det skal vera rom for å etablera nye aktivitetstilbod knytt til ski, sykling, klatring, vassaktivitetar m.m.

• Planarbeidet må og sikra framtidige områder for alpinanlegg som er snøsikre med tilhøyrande infrastruktur

Visjon/mål med kommunedelplanarbeidet 2011 er at Kvamskogen skal vera det viktigaste fjellområde i landsdelen som gjer det mogleg å realisera (imøtekoma) den aukande etterspørselen av hytter, leilegheiter, eit variert fritidstilbod og friluftsliv.

Eit varemerke for Kvamskogen gjennom sal og informasjon ved etablering av nye hytter, framføring av veg og infrastruktur , skal vera krav til landskapstilpassingar , estetikk , miljø og valfridom av hyttestørrelse og buform.

Kvamskogen skal av dagbrukarar og hyttebrukarar opplevast som ein så viktig verdi, at det i tillegg til utbyggingsområda er lett tilgang til store urørte kulturlandskap og fjellområde. Eit viktig siktemål med Kvamskogen er mellom anna å kunne opphalda seg i fritt i store natur- og fjellområde, oppleva naturen sitt mangfald, utøva friluftsliv, visa evne til fysisk meistring. søkja ro og einsemd og koma seg vekk frå støy og ureining i byar og tettstader.

For å oppnå dei viktigaste hovudmåla i næringsområdet Kvamskogen, er tilgang til utbyggingsareal, eit variert konkurransedyktig servicetilbod frå lokalt næringsliv, og ein næringsretta offentleg sektor av stor vekt.

Det skal av grunneigarar og utbyggingsinteressene opplevast som ein meirverdi at det vert stilt krav til, og økonomisk medverknad, for å oppnå miljø og miljøtilpassingar i landskapsområde langs fylkesveg, parkeringsanlegg og fellesområde. Kvamskogen skal vere trygg for fotgjengarar og skiløparar i høve til biltrafikk»

Kvamskogen Vel er enig i disse målsettingene. Vi understreker følgende:

 • Det er ønskelig at senterområdet utvides slik at det også knyttes til området ved Ungdomsheimen, slik det lå inne i tidligere plan. Området ved UH vil kunne utvikles videre, slik at det er naturlig at også dette området er senterområde.
 • Friluftsliv krever at det vektlegges å tilrettelegge bedre for dette. Vi forventer at kommunen bidrar med regulering og midler til bygging av offentlige toaletter, minimum 3 på Kvamskogen.
 • Kvamskogen Vel ber om at Kvam herad sørger for at rekkefølgekravet opphører snarest.
 •  Kvamskogen Vel ønsker regulert et skitrekk fra Kleiva til Movåtsheia – her har det vært skitrekk i gamle dager
 • Vi ønsker generelt utvidelse av løyper/stier, der i blant preparert skiløype til Fossdals setrene og sommer/vinterløype fra Øvre Kvernaskogen til Byrkjesete.  Vi ønsker en lysløype, og ønsker dialog med kommunen om hvor denne kan etableres. Det er naturlig å søke spillemidler i denne sammenheng.
 • Badeplasser og vannaktiviteter er viktig. Kvamskogen benyttes mye på sommerstid. Det må legges inn i kommunedelplanen hvor det kan tilrettelegges for badeplasser. Kvamskogen Vel er i samtale med grunneier om å etablere badeplass ved Vetlavatnet. Her samarbeider vi også med BOF som kan bidra med statlige midler. Vi ønsker badeplasser ved Måvotsvatnet, Vetlavatnet og  Longvotnevatnet
 •  
 • Kvamskogen Vel mener det er riktig å legge opp til kjøreveger til nye hytter. Sammenhengende skiløyper er svært viktig for oss, og vi krever i den forbindelse planfrie kryssinger mellom skiløype og bilveger i hyttefeltene. 
 • Utbygging av nye hyttefelt vil øke trafikken på Kvamskogen. Vi støtter planfremlegget som legger opp til 60 km/t over hele Kvamskogen.

Vi viser til informasjon fra planutkastet:

«Fylkesvegen har ein årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2090 ÅDT (Furedalen. NVDB, 2020). Fartsgrensa er 80 km/t. Det som er spesielt for Kvamskogen er at trafikkmengda er særs avhengig av årstida og vekedag. Dei store variasjonane er først og fremst knytt til Kvamskogen sitt gode tilbod innan

vintersport og gjennomgangstrafikk knytt til ferierande midt på sommaren. Fylkesvegen er omkøyringsveg når E16 er stengt, noko som i desse periodane aukar trafikkmengda vesentleg. Viktige målpunkt på Kvamskogen er hytteområda til skianlegga/ skiløypene med tilhøyrande parkeringsplassar, samt Kvamskogen Landhandleri (tidlegare NAFen). Gang- og sykkelveg er fråverande på Kvamskogen og det er ingen fotgjengarovergangar. Hytteutbygginga skapar stor næringsaktivitet på Kvamskogen for entreprenørar og servicefunksjonar. Av tenester og tilbod som er etablerte finn ein m.a. fire alpinsenter, tre overnattingsverksemder, ein matbutikk og fleire caravan- og bubilplassar (om lag 600 faste oppstillingsplassar). I stor grad er aktiviteten på Kvamskogen knytt til vinteraktivitetar. Det er utarbeidd eit forprosjekt for utvikling av Kvamskogen (Næringshagen i Hardanger AS, 2020). Denne peiker på problemstillingar, potensiale og moglegheiter. Forstudiet skal utviklast vidare i ein fase 2 der målet er å utvikle destinasjonen Kvamskogen.

Ei vurdering av kva tilbod og næringsgrunnlag som vil styrke Kvamsskogen skal gjennomførast. Det å kunne auke heilårsbruken av Kvamskogen vil liggje som eit grunnprinsipp. Planarbeidet skal sjå på utviklingspotensial – herunder samle tenester/tilbod til eitt attraktivt sentrumsområde, sommaraktivitetar/-tilbod, samt eventuelt andre reiselivsdestinasjonspunkt.

• Planarbeidet skal gjera ei vurdering av mest mogleg snøsikker plassering av skianlegg (alpin og langrenn). Dei fleste skianlegga i Norge vil oppleve stadig fleire snøfattige vintrar i åra som kjem på grunn av klimaendringar. Nye skianlegg bør difor liggja høgare i terrenget enn dagens anlegg. I tidlegare planarbeid er m.a. Byrkjefjell peika på – her kan det vera moglegheit for å etablera eit nytt skianlegg med eit breitt løypetilbod. Dette gir også ein moglegheit for etablering av nye hytteområde og utvikling av aktivitetar med utgangspunkt i ny infrastruktur. I tidleg fase av planarbeidet skal det gjennomførast eit moglegheitsstudie for å analysere utviklingspotensialet og forslag til plassering av skianlegg. I dette vil det ligge ei kost-nytte vurdering med omsyn til kostnadar, samt konsekvens for landskap, natur, friluftsliv og kultur

Planarbeidet vil resultere i ei ytre grense for utbygging med vektlegging på landskap, natur- og friluftsområde, samt naturfare. Arealstrategiane Heradstyret vedtok i 2020 vil ligge til grunn for planarbeidet.

Konklusjon fra Kvamskogen Vel:

Vi støtter fremlegget til revisjon av kommunedelplan for Kvamskogen. Vi viser til de punkt vi har fremhevet og ber om at kommunen gir støtte til at disse gjennomføres.

Vennlig hilsen

Kvamskogen Vel

Eva Grimstad

styreleder

You may also like...