Priser parkering

Gjeldende priser for 2018:

Kjøp av parkeringsplass, inkl én adgangsbrikke:                  9000 kr

Leie av korttidsparkering for andelseiere                                300 kr/uke

Kjøp av ekstra adgangsbrikke                                                    500 kr

Årlig andel av brøyting/vedlikehold (2018)                             1350 kr/år