Author: Eva Grimstad

Tilskudd til Kvamskogen Vel til videreføring av sti-prosjektet

Fra Skarbekkdalen mot Kvednaskogen

Kvamskogen Vel har søkt flere om tilskudd til sti-prosjektet. Prosjektet startet i 2020 og er planlagt ferdig i 2024 med stier/løyper fra Eikedalen til Tokagjel. Kostnadsrammen er ca. 2 mill. kr. Vi har mottatt støtte med kr. 450.000,- fra Kvam herad, Kraftfondet i 2020 og har i gårsdagens møte (17.6.21) blitt tildelt ytterligere kr. 150.000.-. Det takker vi for, men vi trenger langt mer skal vi komme i mål. Kvamskogen Vel bidrar med til sammen ca. 230.000,- for 2020/21, og Sparebankstiftinga i Hardanger har gitt tilskudd både i 2020 og i 2021 med til sammen 65.000,-.…

Vedtak om 60 km/t i Kvam herad 17.6.21 (men bare for strekningen NAF-UH)

Endelig er det avklart at fylket krever nedsatt fartsgrense dersom en skal godkjenne kryssing i plan. Dette blir vedtatt på bakgrunn av at rekkefølgekravet skal falle bort ved at det bygges forenklet gangveg fra NAF til Ungdomsheimen. I en hastesak i heradstyret 17.6 ble det avklart at fylket stilte krav om 60 km/t for å kunne ha planfri kryssing. Dette betyr i praksis at det ikke blir nok med forenklet gangveg, fylket krever også 60 km/t. Dette er gode nyheter for oss i Kvamskogen Vel som har krevet 60 km/t over hele Kvamskogen.…

Herlige Kvamskogen – boken kommer snart

Det er mange som ønsker boken, naturligvis. Det er blitt en spennende bok, med humor, alvor og historien de siste 50 år + litt fra 1880-tallet. Boken blir på ca. 200 sider og har innspill fra mange hytteeiere, de som bygget skitrekkene våre og utviklingen av foreningen Kvamskogen Vel fra 1971 til i dag. Boken trykkes i 1000 eksemplarer, og vi er i dag 800 medlemmer. Medlemmer får fortrinnsrett til boken om det blir nødvendig.…

TRIST DAG FOR KVAMSKOGEN

Nå er brevet med avgjørelsen om fartsgrensen over Kvamskogen kommet fra Statens Vegvesen. Og svaret er at de ikke vil sette ned fartsgrensen over Kvamskogen, til tross for at veg-eier, Vestland fylke har bedt om det. Så skulle man tro at dette kunne ankes inn for politisk behandling i fylket, eller evt. i departementet. Men nei, ifølge opplysninger vi har fått, er saken nå endelig avgjort av en ingeniør i Statens Vegvesen. Dette kan vi ikke akseptere.

Det blir nå opp til Vestland fylke å kreve av Statens Vegvesen at de bekoster gang- og sykkelveg langs hele Kvamskogen og Eikedalen.…

HØRINGSUTTALELSE OM FARTSGRENSE OVER KVAMSKOGEN

Kvamskogen Vel har 15.3.21 sendt denne uttalelsen til Statens Vegvesen.  Det er Statens Vegvesen som  skal vedta fartsgrensen etter innstilling fra vegeier, Vestland fylke .  Fylkeskommunen har i sin innstilling  bedt om nedsatt fartsgrense. Kvamskogen Vel er glad for at det etter minst 25 års arbeid fra Kvamskogen Vel sin side,  nå synes klart for redusert fartsgrense over Kvamskogen.

Høringsuttalelse til nedsatt fartsgrense over Kvamskogen, FV49.

Fra Kvamskogen Vel, velforeningen for hytteeiere på Kvamskogen og  i Eikedalen

 Hytteeiere på Kvamskogen har i altfor mange år måttet leve med  farlige trafikkforhold med 80 km fartsgrense uten fortau/gang/sykkelveg.…

Vedtak om nedsatt fartsgrense over Kvamskogen

 

Hurra – endelig vil fartsgrensen over Kvamskogen settes ned fra 80 km/t til 60 og delvis 70 km/t.  Kvamskogen Vel har, etter 20 års arbeid, fått gjennomslag for nedsettelse av fartsgrensen. Det var på tide!  Vi har jobbet mot Statens Vegvesen, mot Vestland fylke og mot Kvam herad de siste 3 årene for å få dette gjennomslaget. Pendlere til Bergen er misfornøyd, men liv og trygghet må telle mer enn å spare 90 sekunder over Kvamskogen.  Kvamskogen Vel vil arbeide videre med å få bort rekkefølgekravet ved Aktiven AS som hindrer utvikling av Aktiven.…

AVTALE MELLOM KVAMSKOGEN VEL OG AKTIVEN AS OM Å ÅPNE BROEN FOR LØYPEMASKINEN

AVTALE MELLOM AKTIVEN SKIHEIS As OG KVAMSKOGEN VEL – 27.02.2021

Kvamskogen Vel og Aktiven Skiheis AS er enig om å samarbeide om utvikling av Aktiven Skiheis AS, til beste for hyttefolk og brukere av Kvamskogen som friluftsområde både sommer og vinter.

Dette innebærer å tilrettelegge for stier om sommeren og skiløyper om vinteren, samt utvikling av aktiviteter og ulike tilbud til hyttefolket.

Aktiven  Skiheis AS tillater at hele området benyttes til skilek og turer  for alle, og tilrettelegger for dette.

Det aksepteres at løypemaskinen kjører i de løypene som er lagt inn på Løypekart for Kvamskogen  og på Aktivens arealer.…

Kvamskogen Vel er 50 år 29.4.2021

I den forbindelse planlegger vi fest for våre medlemmer samme dag som vi avholder årsmøte, nemlig 29.4.2021. Vi håper koronasituasjonen tillater dette. Det er jo en stund til og kommunene er i gang med vaksinering nå. Vi skriver også bok om utviklingen på Kvamskogen fra slutten på 1800-tallet til 2021. Boken blir klar høsten 2021. Gled dere!!  Vi ønsker bilder til boken. Fra påskerennene deres, og flotte naturbilder fra ulike områder på Kvamskogen. Gamle bilder fra tidligere bilkøer og endeløs parkering langs veiene mm er også ønskelig.…

Kjempegod avtale med Kvamnet AS til våre medlemmer

Det er gledelig å kunne fortelle at vi har inngått en meget god avtale for våre medlemmer med Kvamnet AS

Avtalen gjelder fra 1.1.2021 er som følger:

Kvamnet gir følgende tilbud til medlemmer av Kvamskogen Vel for nye abonnement  hos Kvamnet AS:

  1. Installasjon/etablering for alle tre abonnementstyper:

Det gis 30% rabatt til medlemmer av Kvamskogen Vel på standard installasjonspris.

  1. Månedsavgift for alle abonnementer:

Det gis gratis installasjonsmåned og gratis neste måned for medlemmer av Kvamskogen Vel.

Dette vil til sammen gi ca.…