Author: Eva Grimstad

Fartsgrensen over Kvamskogen – brev til Lensmannskontoret i Kvam

FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til vedtak i brev til Statens Vegvesen fra Vestland fylkeskommune vedr. fylkesveg 49 over Kvamskogen.

» Vestland fylkeskommune ber med dette om at det vert gjennomført høyring og gjort vedtak av endra fartsgrense og vedlagde skiltplan.

 Innstilling til vedtak om endra fartsgrense

  • Statens vegvesen har med heimel i forskrift om offentlege trafikkskilt av 7. oktober 2005 §26-1 vedteke fartsgrenser i samsvar med vedlagde plan datert 18.01.2021.

Vedtaket inneber at:

  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 60 km/t frå Fv49 S9D1 m2877 til Fv49 S10D1 m650
  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 70 km/t frå Fv49 S10D1 m650 til Fv49 S10D1 m4065 «

På bakgrunn av Vestland fylkes krav om 60 km/t for å få bort rekkefølgekravet på Kvamskogen mellom NAF og UH dersom en skal kunne krysse vegen i plan, vedtok heradstyret i Kvam 17.6.21 i en hastesak at de godtok 60 km/t på denne strekningen.…

HERLIGE KVAMSKOGEN

Boken er nå levert til Landhandleriet på Kvamskogen for salg med Vips.

På veien var jeg innom på biblioteket på Bjørkheim for å levere 10 bøker som ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland hadde bestilt. bibliotekar Merethe Gauden tok imot og var glad for boken.
Ordfører Knut Harald Frøland

Så gikk turen videre til Norheimsund bibliotek hvor jeg ble møtt av leder for biblioteket, Ragna Helene Soldal, ordfører Torgeir Næss og lede for Sparebankstiftinga i Hardanger, Gunnar Skeie. Kvam herad og Sparebankstiftinga har begge gitt støtte til boken.…

INFORMASJON FRA KVAMSKOGEN VEL TIL VÅRE MEDLEMMER

6.9.2021/EG

ÅRSMØTET ER IGJEN UTSATT.

På grunn av den vanskelige koronasituasjonen i Bergen har styret vedtatt å avlyse årsmøtet med middag 15.9.kl.18.00. De som har betalt, vil få pengene tilbake.

Det er en trist nyhet å komme med i vårt 50-års jubileumsår, men slik smittesituasjonen er i Bergen nå, mener styret det er for utrygt å avholde årsmøtet nå.

2021 er snart omme, så vi vurderer derfor å flytte årsmøtet for 2021 til årsmøtet for 2022 som er satt til 8.2.22.

Ny avtale om brøyting av våre 400 parkeringsplasser

Styret har innhentet tilbud på brøyting av parkeringsplassene våre. I mange år har Henrik Steine hatt denne jobben, men han leverte ikke inn tilbud denne gang. Hans avtale har vært kr. 322.000,- + MVA.

Vi fikk inn to tilbud: Jo Steine kr. 310.000,- + MVA og Borge Terrengteknikk AS, kr. 246.000,- + MVA.

Styret har vedtatt tilbudet fra Borge Terrengteknikk AS med en prøvesesong 2021/22. Vi er tilfredse med at vi gjennom dette har en innsparing på 76.000,-i forhold til tidligere avtale.…

Tilskudd til Kvamskogen Vel til videreføring av sti-prosjektet

Fra Skarbekkdalen mot Kvednaskogen

Kvamskogen Vel har søkt flere om tilskudd til sti-prosjektet. Prosjektet startet i 2020 og er planlagt ferdig i 2024 med stier/løyper fra Eikedalen til Tokagjel. Kostnadsrammen er ca. 2 mill. kr. Vi har mottatt støtte med kr. 450.000,- fra Kvam herad, Kraftfondet i 2020 og har i gårsdagens møte (17.6.21) blitt tildelt ytterligere kr. 150.000.-. Det takker vi for, men vi trenger langt mer skal vi komme i mål. Kvamskogen Vel bidrar med til sammen ca. 230.000,- for 2020/21, og Sparebankstiftinga i Hardanger har gitt tilskudd både i 2020 og i 2021 med til sammen 65.000,-.…

Vedtak om 60 km/t i Kvam herad 17.6.21 (men bare for strekningen NAF-UH)

Endelig er det avklart at fylket krever nedsatt fartsgrense dersom en skal godkjenne kryssing i plan. Dette blir vedtatt på bakgrunn av at rekkefølgekravet skal falle bort ved at det bygges forenklet gangveg fra NAF til Ungdomsheimen. I en hastesak i heradstyret 17.6 ble det avklart at fylket stilte krav om 60 km/t for å kunne ha planfri kryssing. Dette betyr i praksis at det ikke blir nok med forenklet gangveg, fylket krever også 60 km/t. Dette er gode nyheter for oss i Kvamskogen Vel som har krevet 60 km/t over hele Kvamskogen.…

Herlige Kvamskogen – boken kommer snart

Det er mange som ønsker boken, naturligvis. Det er blitt en spennende bok, med humor, alvor og historien de siste 50 år + litt fra 1880-tallet. Boken blir på ca. 200 sider og har innspill fra mange hytteeiere, de som bygget skitrekkene våre og utviklingen av foreningen Kvamskogen Vel fra 1971 til i dag. Boken trykkes i 1000 eksemplarer, og vi er i dag 800 medlemmer. Medlemmer får fortrinnsrett til boken om det blir nødvendig.…

TRIST DAG FOR KVAMSKOGEN

Nå er brevet med avgjørelsen om fartsgrensen over Kvamskogen kommet fra Statens Vegvesen. Og svaret er at de ikke vil sette ned fartsgrensen over Kvamskogen, til tross for at veg-eier, Vestland fylke har bedt om det. Så skulle man tro at dette kunne ankes inn for politisk behandling i fylket, eller evt. i departementet. Men nei, ifølge opplysninger vi har fått, er saken nå endelig avgjort av en ingeniør i Statens Vegvesen. Dette kan vi ikke akseptere.

Det blir nå opp til Vestland fylke å kreve av Statens Vegvesen at de bekoster gang- og sykkelveg langs hele Kvamskogen og Eikedalen.…

HØRINGSUTTALELSE OM FARTSGRENSE OVER KVAMSKOGEN

Kvamskogen Vel har 15.3.21 sendt denne uttalelsen til Statens Vegvesen.  Det er Statens Vegvesen som  skal vedta fartsgrensen etter innstilling fra vegeier, Vestland fylke .  Fylkeskommunen har i sin innstilling  bedt om nedsatt fartsgrense. Kvamskogen Vel er glad for at det etter minst 25 års arbeid fra Kvamskogen Vel sin side,  nå synes klart for redusert fartsgrense over Kvamskogen.

Høringsuttalelse til nedsatt fartsgrense over Kvamskogen, FV49.

Fra Kvamskogen Vel, velforeningen for hytteeiere på Kvamskogen og  i Eikedalen

 Hytteeiere på Kvamskogen har i altfor mange år måttet leve med  farlige trafikkforhold med 80 km fartsgrense uten fortau/gang/sykkelveg.…

Vedtak om nedsatt fartsgrense over Kvamskogen

 

Hurra – endelig vil fartsgrensen over Kvamskogen settes ned fra 80 km/t til 60 og delvis 70 km/t.  Kvamskogen Vel har, etter 20 års arbeid, fått gjennomslag for nedsettelse av fartsgrensen. Det var på tide!  Vi har jobbet mot Statens Vegvesen, mot Vestland fylke og mot Kvam herad de siste 3 årene for å få dette gjennomslaget. Pendlere til Bergen er misfornøyd, men liv og trygghet må telle mer enn å spare 90 sekunder over Kvamskogen.  Kvamskogen Vel vil arbeide videre med å få bort rekkefølgekravet ved Aktiven AS som hindrer utvikling av Aktiven.…