Årsmøtereferat 2019

Forretningsorden Årsmøte i Kvamskogen Vel 20.2.19:

A. Årsmøtet ledes av den valgte møtelederen.

B. Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med medlemmets navn . Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

C. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, inkl. fullmakter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

D. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak, med antall avgitte stemmer for og imot.

E. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Med unntak for innledningsforedraget og styrets saks informasjon,  settes taletiden til 3 min. første gang, 2 min. andre og 1 min. tredje gang.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Møteleder kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.

Vedlegg:

Vedlegg til orientering til årsmøtereferat 2019 v/styreleder Eva Grimstad 06.03.19.

Medlemmer i årsmøtet etterlyste informasjon om hvordan styret hadde redusert utgiftene til drift i 2017 og 2018 og  i forslag til budsjett 2019 etter at nytt styre og ny styreledelse overtok i 2017.

Informasjon om tidligere forslag til sak 3 i styremøte 22.02.17 knyttet til budsjett 2017.

Fra styremedlem Eva Grimstad,

I notat fra Eva Grimstad til styret 31.3.16 ble det informert om godtgjørelser til styret i 2015. Dette var informasjon styret tidligere ikke var orientert om. Informasjon for 2015 ble gitt av kasserer. Da jeg ba om oppdatert informasjon om disse kostnadene for 2016, ble jeg nektet dette. Det fremkom følgende i 2015:

Styreleder har en utbetaling på til sammen kr. 64.500,- Dette inkluderer kontant godtgjørelse på

kr. 50.659,-, telefon og internett: kr. 4.053,-. Bruk av PC, parkering m.m. 2.161,- og km-godtgj. kr.2.235,-.

Abonnement BT og Hardanger Folkeblad, kr. 4.940,-.

Kasserer har utbetaling på til sammen ca. kr. 75.000,-. Herav lønn kr. 64.950,-, km.godtgj. kr. 4.918,-, tlf. og internett kr. 4.504,-, bruk av PC og bompenger m.m. kr. 665,-.

Styremedlemmer hadde gratis parkering, gratis medlemskskap, møtegodtgjørelser og km-godtgjørelser på til sammen kr. 28.250,- og parkerings-støtte på til sammen kr. 28.100,- (utenom styreleder som er regnet for seg).  Til sammen kr. 56.350,-. Det var disse årene 12 styrerepresentanter. Som det fremgår, ble det brukt kr. 40.000,- til ny hjemmeside i 2016. Dette var en engangs utgift.

Denne informasjon førte til at Eva Grimstad foreslo endringer som vist under, etter at medlemmer på årsmøtet hadde gitt klar melding om at det var for store driftsutgifter i foreningen.

Forslag til  utgifter og  honorar for styrets medlemmer i 2017

Fra styremedlem Eva Grimstad 22.2.17 til styrets budsjettmøte.

Forslaget ble ikke tatt opp til votering i styret. Det ble lagt i en skuff.

Realiteten i tallene her, underbygger årsberetningens kommentar i 2018 om reduserte utgifter til administrasjon som i 2018 , med nytt styre og styreledelse, ble redusert til kr. 172.249,- med ytterligere budsjettmessig forslag til reduksjon i 2019 til 149.200,-.

(Summene under er rettet opp til riktig summering)

Budsjett                                                                                        2016                     forslag 2017:          

Godtgjørelse styreleder    i dag (i sum)                                     kr. 64.500,-          25.000,-                   

(inkl. internett, parkering,km-godtgj.medl.avg.)

Godtgjørelse kasserer                                                                   kr. 75.000,-          8.000,-                         

Regnskapsbyrå                                                                                                           15.000,- 

Overgangskostnader , rund sum                                                                              30.000,-                

Honorar, møte- og kjøregodtgjørelse styremedl.                     kr. 26.000,-          80.000,-                    

Arbeidsgiveravgift                                                                        kr. 18.000,-          0                                                        

Telefongodtgjørelse, kontorhold                                                kr. 10.100,-          2.500,-                        

Parkering styremedlemmer                                                        kr. 14.000,-          0                                         

Revisjonshonorar (2 medl. overtar)                                           kr. 20.000,-          3.000,-                           

Honorar juridisk bistand                                                             kr.   6.000.-          0                                         

Kontorrekvisita, frimerker, papir                                                kr. 22.000,-          1.000,-                          

Datakostnader, hjemmeside                                                       kr. 40.000,-          8.000,-  

 Abonnement blad, avis                                                              kr.   5.000,-          900,-                                

Eiendomsskatt                                                                              kr.   4.000,-          4.000,-                           

Bevertning møter etc                                                                   kr.    1.300.-         1.000,-                           

Gaver, oppmerksomhet                                                              kr.   18.000,-        10.000,-                           

Bankgebyrer                                                                                  kr.      1.000,-       1.000,-                           

Sum                                                                                                kr.324.900,-     189.400,-                          

Innsparing fra 2016 til 2017: kr. 135.500,-.

Det settes av inntil kr. 200.000,- i 2017  av oppsparte midler (ca. 1 mill kr.) til investeringer. I hovedsak utbedring av løyper og stier.

Styremedlemmer(unntatt leder og kasserer som har egne satser) har kr. 8.000,- i honorar fra og med 2017.

Km.godtgjørelse gjelder kun for eksterne møter med samarbeidspartnere . (statens satser)

Eksterne møter dekkes med kr. 300,- pr.møte. (pr. idag timebetaling)

Nedsatte, interne grupper, får dekket kr. 300.- pr. møte (pr. idag timebetaling)

Det gis kun avisgodtgjørelse for Hardanger Folkeblad, kr. 900.-, til styreleder.(har vært kr.5000/år)

Det gis ikke tlf.-godtgjørelse. (har vært kr.10.000.- pr. år inkl. kontorhold.)

Det gis ikke gratis parkering eller brøyting til styremedlemmer.(idag dekkes dette av foreningen)

Dugnad dekkes med kr. 150 pr. time. Maks. 10 t/år.

Styrets medlemmer betaler selv sitt medlemskap. (til nå har det vært dekket av foreningen)

You may also like...