Møte med politisk ledelse og administrasjonen i Kvam Herad

Fremme fra venstre: Ordfører Torgeir Næss, Edvard Skagen og Rune Hansen fra Kvamskogen Vel. Fremme fra høyre: Sjef teknisk avdeling Lars Ese Ur, Rådmann Anita Hesthammer, Varaordfører Frode Nygård, og Plan og Byggesakssjef Heidi Ørjansen

I Kvamskogen Vels’ strategi- og handlingsplan for 2021 – 2024 står følgende: «Kvamskogen Vel skal, som positiv høringspart, arbeide med innspill til offentlige myndigheter i forbindelse med regulering, tilrettelegging, utbygging og anvendelse av områder på Kvamskogen»

Med dette som bakgrunn møtte vi fra Kvamskogen Vel på Rådhuset i Norheimsund tirsdag 5/12. Også denne gangen var temaene saker som vi på Kvamskogen er opptatte av for at her skal være en god plass å komme til, og å være på, i alle livets faser.

Vi, Kvamskogen Vel, startet med å orientere om status for Lavlandsløypen, den positive utviklingen av medlemsmassen i KV, og om våre tanker og tiltak for videre arbeid til beste for Kvamskogen. Og ikke minst takke for det generøse bidraget fra Kvam Herad til Lavlandsløypen, og samtidig fremføre våre ønsker om fremtidig bidrag og støtte til videre fremdrift av løypen.

Agendapunktene som ble tatt opp er viktige for både Herade og oss; vann og avløp, tunnel under Kvamskogen, fartsgrensen, og ikke minst Arealplanen for Kvamskogen – den som bl.a. regulerer det mye omtalte «Rekkefølgekravet», og som mange er opptatte av. Denne målsettes å sendes ut på høring ila våren 2024.

Varaordfører Frode Nygård kom i møte med noen, for oss, positive «budsjettlekkasjer» for 2024, og som etter møte er vedtatt i budsjettet for 2024:

  • Reduksjon i gebyrene for vann og avløp
  • Noe reduksjon av eiendomsskatten
  • De øker bidraget til løypekjøring om vinteren med 50%

Plan og Byggesaksjef, Heidi Ørjansen, fortalte at det gjennom prosjektet Grønt hytteliv er bevilga midler til en mulighetsstudie for senterområde fra Kvamskogen Landhandleri og opp til Furedalen. Målet er å se på hvordan vi kan utvikle et godt senterområde i samspill med viktige myrområder og elvesystem.

Diskusjonene var positive og gode, og vi ser frem til konstruktive møter også i fremtiden.

Edvard – styreleder i Kvamskogen Vel

You may also like...