Utvikling av sak om tunnel under Kvamskogen, hva med rekkefølgekravet?

Sak 11 Utvikling av sak om tunnel.
Leder for planer i Vestland, Carl-Erik Nielsen sier:
I disse tider er det nærliggende at tilråding blir Kletten alene i Steinsdalen. Kleven/Kleiva eller Eikedalen på Kvamskogen. Finansiering blir fortsatt krevende. Kvam herad har ikke behandlet dette ennå.

Sak 12 Utvikling av sak om alternativ gangveg og rekkefølgekrav
På henvendelse til Carl-Erik Nielsen svarer han:
«Statens vegvesen er positiv til GS-veg NAF-Ungdomsheimen da dette forbedrer trafikksikkheten vesentlig.- og i lys av dette mener man at ifølge sektormyndigheten til Svv så er dette dekkende for delstrekningen. Fylkemannen ser mer helhetlig på hele området – og holder på rekkefølgekravet så langt. Kvam herad må derfor følge saken opp med fylkesmannen.»

Vedtak:
Styret tar saken til etterretning. Det er styrets ønske at Kvam herad tar saken videre til Samferdselsdepartementet snarest. Det er stor sjanse for at Fylkesmannens avgjørelse vil bli omgjort, og Statens Vegvesens godkjennelse vil bli vedtatt. Det innebærer at rekkefølgekravet blir hevet på denne strekningen.

You may also like...