Author: Eva Grimstad

Rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Styrets vedtak 20.5.20. Litt historie om hotell og butikker i tidligere tider.

Sak 9 Rullering av Kommunedelplan for Kvamskogen.
KV stille seg svært positiv til utviding av Landhandleriet og bygging av hotell ved NAF. Dette vil gi Kvamskogen et viktig løft. Det må derfor arbeides videre med å få bort rekkefølgekravet nå. KV vil be Kvam herad om å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få omgjort Fylkesmannens krav til rekkefølgekrav.
KV vil også samarbeide med Kvam herad om rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Her blir lavlandsløypen en viktig sak.

Det har vært hele 6-7 hotell og pensjonat på Kvamskogen/Eikedalen tidligere.

Ny eiendomstakst på Kvamskogen? Styret i KV har gjort følgende vedtak 20.5.20

Sak 8 Ny eiendomstakst for hytter på Kvamskogen er nå planlagt av Kvam herad.
Vedtak: KV stiller seg uforstående til at det er nødvendig med befaring for å lage nye grunnlag for eiendomstakster på Kvamskogen. Her kunne kommunen benyttet
kontorjustering, men flertallet i kommunestyret har altså vedtatt ny taksering, dessverre.

Eiendomsskatt er skatt som skal finansiere ulike fellestjenester som bl.a. skole, barnehage, helsetjenester, kommunale veger mm.

Vegen over Kvamskogen er en fylkesveg, og kommunen har ikke utgifter i den sammenheng. Hytteeiere på Kvamskogen benytter ikke verken skoler eller barnehager i Kvam.…

Kvamskogen vel støtter Landhandleriet og sender brev til næringsministeren

Vedlagt følger vårt brev til næringsminister Iselin Nybø hvor vi ber om at Kvamskogen Landhandleri AS tildeles nødvendig økonomisk støtte fordi regjeringen innførte hytteforbud i påsken, den tiden på året hvor vår nærbutikk var spesielt avhengig av salg. Brevet går i kopi til fylkesutvalget i Vestland og til Kvam herad v/ordfører og varaordfører.  Ove-Henning Bjørsvik støtter vårt initiativ.

Her følger brevet:

Næringsminister Iselin Nybø
Postmottak@nfd.dep.no

Bergen, 10.4.2020

Tilskudd til Kvamskogen Landhandleri AS, nærbutikk for hyttefolk på Kvamskogen, Kvam herad.

Kvamskogen Vel er en forening for hytteeiere på Kvamskogen.…

Årsmøte 2020 – Protokoll

Vedlagt er protokoll fra vårt årsmøte 12.2.2020.

Det var 41 fremmøtte, 37 med stemmerett. I tillegg var det 43 fullmakter, hvorav et tidligere styremedlem stilte med 24. Årsmøtet ønsket ikke å redusere muligheten for å ha flere fullmakter, men det kom tydelig frem at det ikke var ønskelig med kupplignende tilstander med så mange som 24 fullmakter for ett medlem. Styret har, etter EU-lovverket,  bedt tidligere styremedlemmer om å slette de medlemslister de måtte ha fått som styremedlemmer, men dette er dessverre ikke fulgt opp av  alle.…

Uværsløypen får midler fra Kvam Herad

Arbeidet med «uværsløypen» eller «lavlandsløypen» på Kvamskogen er kommet nærmere gjennomføring. I budsjettet for 2020 setter Kvam Herad av kr. 150.000,- til planlegging og samarbeid med Kvamskogen Vel, næringslag og grunneiere. Takk til politikerne i Kvam herad, takk til ordfører og varaordfører som følger opp viktige saker på Kvamskogen.

Vedtaket lyder:

«4.Utvikling på Kvamskogen

Kvamskogen er eit viktig område for heradet. Heradet støttar blant anna ein moglegheitsstudie for området.

Parallelt med dette er det kome ynskje frå velforeininga om å gå vidare med arbeidet som gjeld tilrettelegging av turstiar og løyper (uversløype).…

Fylkesutvalget sitt vedtak om tunnel under Kvamskogen og mulige bompenger

Nytt om fylkets innspill til tunnel under Kvamskogen og bompenger.
Hovedutvalg for samferdsel og fylkesutvalget er enig om følgende:
Det skal ikke legges frem sak om å bompengefinansiere store deler av prosjektet
Staten skal kontaktes og bes om ytterligere statlige midler.
Fylkesutvalget fraråder Kvam og Samnanger om å gjøre et prinsippvedtak der en godkjenner bruk av bompenger.
Flertallet -FrP, slår fast at det er umulig å finansiere lang tunnel til Frøland.
Det er spennende tider…

Kvamskogen Vel har sendt sin høring til tunnel

Jeg vedlegger foreningens høringsuttalelse til Vegkontoret om tunnel under Kvamskogen og bompengeløsning i den forbindelse.

Kvamskogen Vel ønsker at tunnelpåhogget fra vest legges til Eikedalen.

Ifølge utredningen fra Statens vegvesen vil «tunnel til Eikedalen oppfylle målsettingane med rask og trygg veg både til Bergen og Kvamskogen, og har samstundes mindre stigning enn dei andre alternativa til Kvamskogen. Om alternativet let seg finansiere vil det vere eit godt alternativ.
For dei kortaste tunnelalternativa vert det vurdert slik at B2 Nybø – E1 Kleven er best.

Hjertestarter på Landhandleriet er klar

Kvamskogen Vel har kjøpt inn hjertestarter og montert den på vegg mot vest på Landhandleriet. Den er selvinstruerende og grei å bruke. Den forblir en sikkerhet, selv om det ikke blir behov for den. Skulle uhellet være ute, er det godt å vite at den kan redde liv.

Vår høringsuttalelelse til nedsatt fartsgrense

Særskild fartsgrense over Kvamskogen i Kvam herad

Det vises til kopi av brev fra Statens vegvesen, datert 11.10.2019 om ny fartsgrense over Kvamskogen. Vi setter stor pris på dette initiativet.

Kvamskogen Vel representerer 651 av de 2400 hyttene på Kvamskogen. De aller fleste hytteeiere støtter imidlertid en fartsreduksjon fra 80 km/t til 60 km/t.

Med ca. 9000 hyttebrukere på Kvamskogen, og svært mange dagturister, har Kvamskogen Vel gjennom en årrekke bedt om at fartsgrensen reduseres til 60 km/t. Vi har ment at 80 km/t på en veg uten fortau eller annen form for gangareal, er uholdbart mht trygghet og miljø.…

Strålende fremmøte på medlemsmøtet på Kvamskogen 11.10.19

Det var striregn og ikke særlig hyggelig ute. Vi tenkte kanskje folk enten hadde reist til byen, eller ikke reist på Kvamskogen i det hele tatt pga dårlig vær nesten hele uken. Men der tok vi heldigvis feil. Ca. 80 medlemmer møtte opp. Sakene vi tok opp og informerte om var svært viktige for utviklingen på Kvamskogen. Det var følgende saker:

    • NEDSATT FARTSGRENSE OVER KVAMSKOGEN
    • TUNNELALTERNATIV UNDER KVAMSKOGEN – TILRÅDING FRA VEGKONTORET – VÅR TILRÅDING
    • RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KVAMSKOGEN – VÅRE INNSPILL (kommer i egen sak)
    • MULIG OPPHEVING AV REKKEFØLGEKRAVET?