Andelsbevis

Våre parkeringsplasser er organisert slik at medlemmene betaler for en rettighetsandel i plassen. Det vil si at brukeren har full rettighet til å benytte plassen, og betaler en årlig andel til dekning av kostnader til brøyting, vedlikehold og administrasjon. Den årlige andel av dekning av kostnader må betales om eieren benytter plassen eller ikke.

Rettigheten formaliseres gjennom et andelsbevis. Vedlagt andelsbeviset ligger følgende    retningslinjer:

 • Kvamskogen Vel har, primært for å være behjelpelig med å dekke hytteeieres behov for faste parkeringsplasser, latt bygge to slike plasser på Kvamskogen, Leite- og Kleivenplassen.
 • Plassene er delt opp i et antall parkeringsplasser på 2,5 x 6 meter som passer for en bil av personbils størrelse og andelshaverne tildeles en fast plass. Styret sørger for plassanvisning og utsteder andelsbevis. Styret har anledning til å henvise andelshaver til annen plass, midlertidig eller permanent.
 • Dette andelsbevis gjelder for EN slik parkeringsplass.
 • Andelshaverne må til enhver tid rette seg etter de retningslinjer som styret gir i forbindelse med bruken av plassene.
 • Camping-opphold på plassene er ikke tillatt.
 • Den enkelte andelshaver skal delta i alle utgifter og påta seg de forpliktelser som driften av hver parkeringsplass tilsier. Fordelingen skjer forholdsmessig mellom andelshaverne, slik at hver parkeringsplass deltar med en andel.
 • Andelshaver kan fritt selge parkeringsplass, seperat eller i forbindelse med salg av hytte, så lenge salget skjer til medlem i Kvamskogen Vel.
 • Enhver overdragelse av parkeringsplass(er), SKAL meddeles styret i Kvamskogen Vel.
 • Som kvittering for betalt årsavgift til Kvamskogen Vel, utstedes det et parkeringskort. (note 1)Kortet gir kun tillatelse til parkering på den plass det er angitt på parkeringskortet.
 • Alle biler som plasseres på plassen skal til enhver tid være merket med gyldig parkeringskort. Parkeringskortet viser at parkeringsavgift for gjeldende år er betalt. (note 1)
 • Kvamskogen Vel har ingen plikt til tilbakekjøp av parkeringsplass fra andelshaver. Ved eventuelt tilbakekjøp av andel parkeringsplass, godtgjøres andelen med 50 % av den pris Kvamskogen Vel omsetter andeler for på salgstidspunktet.
 • Blir betaling av kontingent / andelsutgifter misligholdt eller det oppstår annet mislighold av denne avtale, kan andelen omsettes til andre gjennom styret i Kvamskogen Vel. Misligholdt betaling samt omkostninger i denne forbindelse, ved omsetning av andelen, fratrekkes før utbetaling av nettobeløpet til avhender.
 • Før slikt salg finner sted, skal andelshaver (debitor) ha 1 – en – måneds skriftlig forhåndsvarsel i rekommandert og vanlig brev.
 • I fiffene det rekomanderte brev kommer i retur regnes forhåndsvarselet uansett som forkynt for andelshaver.
 • Dette andelsbevis består av førsteside med spesifikasjoner og to sider med forklarende tekst.

 

Note 1: Fra og med 2019 blir det ikke utstedt nytt parkeringskort hvert år. Alle andelshavere har fått tilsendt et permanent hvitt parkeringskort. Andelshavere som ikke betaler sin årlige andel av drift og vedlikeholdsutgifter får adgangsbrikken sin deaktivert, og mister dermed tilgang til plassen.