Hvorfor bli medlem i Kvamskogen Vel

Kvamskogen Vel arbeider for at medlemmene skal oppleve Kvamskogen som et godt sted både å være og å komme til i alle livets faser. 

Vi arbeider aktivt for å skape god kommunikasjon med offentlige instanser, kommune, grunneiere, næringsliv, lag og organisasjoner. Målet er å kunne være høringsinstans for å kunne påvirke utviklingen på Kvamskogen i medlemmenes interesse. 

Jo flere medlemmer vi har, jo større mulighet har vi til å påvirke.

Vi ønsker å:

  • Fortsette arbeide for å bygge bedre og flere stier
  • Få bedre og flere skiløyper
  • Bygge flere broer over elver og bekker
  • Aktivt vedlikeholde eksisterende stier og løyper
  • Utvikle badeplasser i samarbeid med grunneiere og foreninger
  • Bistå medlemmene med råd og veiledning

Og ikke minst som høringsinstans for

  • Tryggere veier
  • Kvam kommune ifm reguleringsplaner.

Skal vi lykkes med disse ambisjonene er det viktig at vi er flest mulig medlemmer, og styret vil derfor alltid ha som oppgave å øke antallet. 

Pr september 2022 er her ca 2030 hytter og ca 350 campingvogner. Det vil si at 2380 familer har Kvamskogen som utgangspunkt for turer og flotte naturopplevelser.

Antall medlemmer i Kvamskogen Vel har vært sterkt økende de seneste årene. Pr desember 2022 er vi 830 medlemmer. Dette utgjør knappe 35% av potensiale.

For å fortsette den positive trenden i økning i antall medlemmer vil styret arbeide aktivt med å gi relevant informasjon i de to plattformene våre:

  • Denne hjemmesiden, og på
  • Facebook-siden Kvamskogens venner

Vi vil legge vekt på å legge ut nyheter og vise hvilke fordeler medlemmene kan oppnå hos lokalt næringsliv.