Vedtekter for Kvamskogen Vel

Vedtatt på årsmøte 1971, 2017, 2019, 2022 og 2023

§ 1 – Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons- og friluftsområde.
Foreningen skal herunder arbeide med naturvern, utbygging og anvendelse av området.
Kvamskogen Vel ønsker å være høringspart i saker som vedrører Kvamskogen.

§ 2 – Som medlemmer av foreningen kan opptas alle som har eier- og / eller har bruksinteresser innenfor området mellom Fossen Bratte (Brudesløret) og Tokagjelet.

§ 3 – Foreningen skal ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret skal søkes sammensatt slik at de enkelte områdene på Kvamskogen er representert i styret.
Styremedlemmene velges på årsmøtet for et tidsrom av to år, subsidiert ett år.

Det settes en begrensning på 12 år som styremedlem.

Årsmøtet velger og fastsetter honorar for styreleder. Årsmøtet vedtar budsjett for samlet honorar til styret. Styret fordeler selv honorarene, bortsett fra honorar til styreleder.

Det valgte styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som velges direkte av årsmøtet.
Styret kan engasjere ekstern kasserer, i stedet for å utnevne styremedlem.
Valgkomiteen, som skal bestå av to personer, velges for et tidsrom av ett år.

§ 4 – Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte avholdes årlig, innen utgangen av april måned. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når dette anses ønskelig.
På det ordinære årsmøte skal behandles fremlagte årsberetning og regnskap og budsjett, avholdes valg på styremedlemmer og revisor samt behandle andre saker som er tatt med i innkallingen.
Større enkeltinvesteringer eller prosjekt skal fremlegges for årsmøtet.

Utsendelse av innkalling/saksliste til årsmøtet skal sendes ut med 4 ukers varsel. Innkomne forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

§ 5 – Medlemskontingentens størrelse fastsettes årlig av årsmøtet.

§ 6 – Medlemmer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer av årsmøtet. Det er styret som har rett til å fremme innstilling om æresmedlemskap til årsmøtet. Som æresmedlem vil medlemmet ha fritt, livsvarig medlemskap i foreningen.

§ 7 – Et medlem som er forhindret fra å delta på årsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem som kan stemme på vegne av vedkommende på årsmøtet. Antall fullmakter som ett medlem kan stemme for er begrenset oppad til to.

§ 8 – Vedtektsendringer vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte.