Kvamskogen Vel har sendt sin høring til tunnel

Jeg vedlegger foreningens høringsuttalelse til Vegkontoret om tunnel under Kvamskogen og bompengeløsning i den forbindelse.

Kvamskogen Vel ønsker at tunnelpåhogget fra vest legges til Eikedalen.

Ifølge utredningen fra Statens vegvesen vil «tunnel til Eikedalen oppfylle målsettingane med rask og trygg veg både til Bergen og Kvamskogen, og har samstundes mindre stigning enn dei andre alternativa til Kvamskogen. Om alternativet let seg finansiere vil det vere eit godt alternativ.
For dei kortaste tunnelalternativa vert det vurdert slik at B2 Nybø – E1 Kleven er best. Det er det gunstigaste alternativet samfunnsøkonomisk sett med best netto nytte pr. budsjettkrone, i hovudsak pga. innspart reisetid samstundes som investeringskostnaden er nest minst.»

«Utbyggingsalternativet E1 Kleven – B2 Nybø er rangert som nummer ein etter ei samla vurdering av prissette og ikkje-prissette konsekvensar. Deretter kjem tunnelar til Jarland. Av tunnelane som endar på Kvamskogen kjem tunnelane til Eikedalen ut nest best»

Kvamskogen Vel understreker at hovedmomentet for Vegkontoret når det gjelder å velge Kleven i stedenfor Eikedalen, er at tunnelpåhogg på Kleven er noe rimeligere ut ifra de usikre kalkylene som er lagt frem. Kvamskogen Vel mener i den sammenheng at Vegkontoret ikke har vurdert godt nok hvilke ytterligere kostnader som vil påføres prosjektet dersom påhogget kommer på Kleven.
Vi lister opp følgende moment som ligger i utredningen:

• E1-Kleven: fleire hytter må rivast
• E3 Eikedalen: kun 1-2 bygninger må rivast
• Trafikktrygghet: Eikedalen er bedre enn Kleven
• Tunnel til Eikedalen har stigning på vel 3 %, ein unngår Jonshøgda som er det høgaste punktet på fjellovergangen og strekningar med mykje aktivitet langs vegen. For alternativa til Kvamskogen vil E3 Eikedalen vere det beste, med E1 Kleven som nest beste.Spesielt knyttes dette til tunge kjøretøy og lav stigning.
• Tunnel til Eikedalen oppfyller målsettingane med rask og trygg veg både til Bergen og Kvamsskogen, og har samstundes mindre stigning enn dei andre alternativa til Kvamsskogen.
• Handel i Norheimsund: Eikedalen og Kleven er like gode
• Evt. videreføring av ny tunnel til Frøland – Den må ha påhogg i Eikedalen

Når det gjelder handel, uttaler Vegkontoret:
Tunnelane som endar på Kvamskogen gir relativt liten endring for handel og næringsliv. Lang tunnel til Frøland vil vere meir positivt for pendling og gi større gjennomgangstrafikk via Norheimsund, men samstundes gi mindre handel mellom Kvamskogen og Kvam. Det vert enklare å utvikle hytteområda aust for nytt påhogg. Samla sett synest tunnel til E1 Kleven og E3 Eikedalen å vere best. Då kan ein utvikle hytteområda ved Jonshøgda og austover utan dei avgrensingar ein hovudveg gir, reisetida til Norheimsund vert om lag den same som i dag for dei fleste på Kvamskogen, samstundes som gjennomgangstrafikken får gevinst.

Vurdering av videre tunnel til Frøland på et senere tidspunkt, Vegkontoret uttaler:
«, jf. Notat «Vurdering av tunnel frå Kvamskogen og vestover» Alternativa er ikkje konsekvensutgreidde, og det vil krevje store investeringar å få realisert eit slikt framtidig byggetrinn. Stigning i tunnel kan vere maks 5 %. Som for tunnel mellom Steinsdalen og Kvamskogen er det utfordring med høgdeforskjell også i vest. Det trengs minimum 4 km tunnel for å ta inn 200 høgdemeter. Eikedalsvatnet ligg på 384 m over havet og Frølandsvatnet 28 m over havet. Det er mogleg og mest naturleg å starte en slik tunnel ved Eikedalen uavhengig av tunnelalternativa austover. Plassering av tunnelpåhogg er ikkje vurdert i detalj, men det er sannsynleg at det er brukbare område for påhogg i området. Det er ikkje aktuelt å starte ein tunnel ved Kleiva vest for Kleven sidan området ligg vesentleg høgare enn Eikedalsvatnet og det ikkje vil vere mogleg å få overdekning for ein vestvend tunnel.»

Kvamskogen Vel har forstått utredningen slik at det ikke er tatt med kostnader til oppgradering av veg i Eikedalen eller frem til påhogg på Kleven. Dette ble bekreftet på folkemøtet 31.10. Disse kostnadene kommer altså i tillegg. Vegkontoret sier det ikke er midler til dette, så det ligger lengre frem i tid. Kvamskogen Vel vurderer det derfor slik at:

Økte kostnader til veg Kleven-Eikedalen blir 60-70 mill.kr. – dette kommer i tillegg til tunnelkostnadene.

Totale kostnader tunneler:
 E1-Kleven – kr. 2 milliarder – dersom en tar med økte kostnader til gang- og sykkelveg fra Eikedalen til Kleven, evt. fra Teigabergtunnelen til Kleven – vil kostnadene utgjevne seg for de to alternativene, mens driftskostnadene vil bli vesentlig mindre med påhogg i Eikedalen.
 E3-Eikedalen – kr. 2,5 milliarder
 Rangering drift/vedl.hold:
 E1-Kleven – 8 – altså langt mer kostbart enn Eikedalen
 E3-Eikedalen – 5 – det rimeligste alternativet
 Reisetidsgevinster Norheimsund-Tysse:
 E1-Kleven – 4,2 min.
 E3-Eikedalen – 5,1 min. – her er størst reisetidsgevinst

Det er 2.403 hytter på Kvamskogen i dag, det er beregnet 3030 i fremtid. Kvamskogen Vel er derfor en viktig premissleverandør til hvor påhogget for tunnelen må komme på Kvamskogen.
Busstilbudet til Kvamskogen må opprettholdes.
Vedlikehold/brøyting av vegen over Kvamskogen må opprettholdes.
Det er vanskelige kjøreforhold fra Kleven til Eikedalen på vinterstid.

Trafikkøkning:
Det fremkommer at det må regnes med trafikkøkning ved tunnel, enten den kommer på Kleven eller i Eikedalen. Det er klart at det i tillegg vil komme økning av trafikken de gangene E39 stenges pga ras, og all trafikk må gå over Kvamskogen. Dette innebærer at Vegkontoret ikke kan vente med å bygge gang- og sykkelveg i Eikedalen, eller fra Kleven til Teigabergtunnelen. Disse kostnadene må altså tas med i kalkylen.

Bompenger
Vegkontoret legger frem følgende alternativer med en nedbetalingstid på 15 år:

Eksempel 1: Ein bomstasjon plassert i ny tunnel Eksempel 2: Ein bomstasjon plassert vest for ny tunnel Eksempel 3: To bomstasjonar, ein plassert i ny tunnel og ein på sideveg (gamal veg) Eksempel 4: To bomstasjoner, ein plassert i ny tunnel og ein vest for ny tunnel.

«Statens vegvesen ser at eksempel 1 er eit bompengeopplegg som sikrar nytteprinsippet for alle tunnelalternativ best. Samtidig kan det virke meir rettferdig med eit bompengeopplegg som Eksempel 4 der alle som har målpunkt på Kvamskogen betalar halv takst. Det vil både skjerme mange som ofte drar til Kvamskogen, samtidig ein kan hevde at alle vil få indirekte nytte ved at framkome og tryggleiken på Kvamskogen. Nytteprinsippet for trafikantane frå vest vil verte betre ivaretatt dersom ein samtidig utbetrar eksisterande veg. Dette vil føre til at prosjektet vert noko meir kostbart enn berekna i kommunedelplanprosessen.
 Statens vegvesen tilrår at både Eksempel 1 og 4 vert med i ei eventuell faglege utgreiinga av bompengesak for dei kortaste tunnelalternativa, mens Eksempel 1 er det einaste tilrådde bompengeopplegget for dei lengste tunnelalternativa til Frøland. Nytteprinsippet for enkeltprosjekt og moglegheit for bom på sideveg er stramma inn av regjeringa den seinare tida. Ein må anta at Eksempel 4 er ein variant av «bom på sideveg» og at dette eksempelet må avklarast med Samferdselsdepartementet.
 NB. Dei høgaste bompengetakstane som er rekna på i denne førehandsvurderinga er tovegs innkrevjing med 280 kr for taksgruppe 1. Det må truleg reknast på høgare bompengetakstar dersom det lengste tunnelalternativet til Frøland vert valt. Men det er mogeleg at eit slikt tunnelalternativ ikkje let seg finansiere med dei fylkeskommunale løyvingane som ligg til grunn for denne analysen. Dette fordi trafikken vert lågare når takstane går opp. På eit takstnivå vil det ikkje være mogeleg å auke takstane meir for å få meir inntekter. Skal prosjektet kunne realiserast med delvis bompengefinansiering, må ein truleg leggje til grunn høgare løyvingar frå andre finansieringskjelder.»

Kvamskogen Vel kan ikke se at det er naturlig, eller rimelig, at hytteeierne på Kvamskogen skal betale bompenger for en tunnel når de ikke benytter den. Uavhengig av om tunnelpåhogget kommer i Eikedalen eller på Kleven, må forutsetningen være at de som kun skal til Kvamskogen – som blir blindveg – ikke skal betale bompenger. Dette prinsippet er også lagt inn i Samferdselsdepartementets grunnlag for å kunne kreve bompenger.

Vegkontoret argumenterer med at hyttefolket kun kan betale halv takst! Dette ser vi på som en misforståelse i argumentasjonen, ettersom disse ikke skal benytte tunnelen.

Vegkontoret argumenterer også med at hyttefolket vil få bedre trafikkforhold med tunnel under Kvamskogen. At det ikke har vært etablert gang- og sykkelveg over Kvamskogen tidligere, og at fartsgrensen har vært 80 km/t, kan ikke brukes som argument her. Ingen andre betaler bompenger for en slik veg. Det er mange eksempler på at områder har fått mindre trafikk pga ny tunnel, men disse er ikke krevet bompenger fordi trafikken forbi husene deres ble mindre.

Kvamskogen Vel ser av utredningen at finansiering av tunnelen er vanskelig. Et bompengekrav på 280 kr hver veg er høyt. Skal prosjektet kunne gjennomføres, synes det derfor nødvendig med ytterligere statlig finansiering.

Kvamskogen Vel sin konklusjon er altså at påhogget fra vest må bli i Eikedalen. Vegkontorets egen saksfremstilling gir også grunnlag for å hevde at dette i realiteten, og i et lengre tidsperspektiv, er det beste og rimeligste på alle måter.

 

You may also like...