Litt om vår historie

Kvamskogen som hytteområde begynte så smått å ta form i tiden før andre verdenskrig, men det var først utover på 1950 tallet og senere at det virkelig tok av.

Med hyttebyggingen oppstod det behov for å anlegge stier og gangveier og det ble dannet diverse «veilag».  Etter hvert så en at det kunne være hensiktsmessig å samle hytteeierne i en felles forening.  Således oppstod Kvamskogen Vel, som ble stiftet 29.04.1971.

Mye av bakgrunnen for opprettelse av en velforening for hele Kvamskogen, var den etter hvert vanskelige parkeringssituasjonen.  Bilparken vokste raskt etter at bilsalget ble fritt og det ble stadig vanskeligere å finne parkeringsplass og da særlig i vinterhalvåret.

Noe av det første styret i den nyetablerte velforeningen gjorde, var å etablere to parkeringsplasser, en på Leite og den andre på Kleiven.  Leiteplassen er senere utvidet to ganger og pr. i dag disponerer Kvamskogen Vel ca. 400 parkeringsplasser på disse to plassene.

Med et stadig større aktivitetsnivå på Kvamskogen, er kravet til planverket økt tilsvarende.  Kvamskogen vel ble tidlig etablert som høringspart ved tidligere «fjellplan» og «Kvamskogplan».  Pr. i dag er vi høringspart ved alle plansaker på Kvamskogen, som f. eks. kommunedelplan, reguleringsplaner osv.

Kvamskogen Vel engasjerer seg i alle saker som gjelder miljø og trivsel på Kvamskogen.  Vi har i denne forbindelse bl. annet deltatt på befaringer ved mulig vannkraftutbygging, fremføring av kraftkabler m.m.  Vi arbeider også for at vi skal få noe igjen for det vi yter i eiendomsskatt og bompenger til Kvam herad.