Category: Nyheter

Bli medlem av Kvamskogen Vel nå.

 

BLI MEDLEM I KVAMSKOGEN VEL

 

  • Som medlem i Kvamskogen Vel er du med på å påvirke utviklingen på Kvamskogen ved at foreningen vår er høringsinstans for offentlige planer

 

  • Du får også mange fordeler gjennom innspill til hvordan Kvamskogen Vel skal arbeide med stier og løyper

 

  • Du får 20 % på dagskort, halvdagskort hos Furedalen Alpin, Eikedalen Skisenter og 10 % hos Mo Sport i Norheimsund

 

  • Vel vitende om at sammen står hytteierene sterkere, har Kvamskogen Vel som mål å doble antall medlemmer.

Reguleringsplan sør for Jonshøgdi/Leite – oppklaring

Vi har i dag fått følgende oppklaring fra Kvam herad:

«Planen tek omsyn til skiløypene og det me har betrakta som skileikområde. Byggeområda er i tråd med kommunedelplanen for Kvamskogen.»

Med venleg helsing

 Heidi E. Ørjansen

Plan og byggesaksjef
Kvam herad

Kvamskogen Vel ønsker utvikling på Kvamskogen. Det innebærer bl.a. at vi ønsker bygging av flere hytter, slik kommuneplanen tillater.  Vi godtar derfor denne reguleringsplanen slik den nå foreligger.  Vi er nøye med at løyper og stier ivaretas og bygges videre ut.…

Reguleringsplan Kvamskogen sør for Jonshøgdi/Leite – hva med skiløyper og skilek?

Det er kommet mange henvendelser via FB vedrørende dette. Kvamskogen Vel har tatt kontakt med Kvam herad, reguleringsavdelingen og bedt om svar på om det er riktig at skiløypen og område for skilek blir ødelagt ved bygging av de 5 regulerte hyttetomtene i området.  Vi venter snarlig svar. Dersom det vil medføre problemer for løyper og skilek, har Kvamskogen Vel sendt klage på dette.…

Oppdatering om utviklingen for Tokagjelet og tunnel under Kvamskogen

Planfaglige i Vestland fylke har informert Kvam herad om sin vurdering av tunnel-alternativene. De anbefaler at tunnelen ender i Eikedalen. Til Kleven blir det 8.5 km og 5% stigning. Til Eikedalen blir det 9.3 km og 3,9% stigning. Planfaglig anbefales det å bygge til Eikedalen fordi prissatte og ikke prissatte konsekvenser tilsier det. Omsyn til miljø viser også at Eikedalen er det beste alternativet.  Utfordringen er finansieringen. Det mangler ca. 1 milliard. Derfor blir det viktig at posten «Rassikring» i Nasjonal Transportplan økes.…

Kvamskogen Vel har fått ny logo og Safa har produsert en buff i nydelig ull for oss

Kvamskogen Vel har fått ny logo og har produsert en buff i 100% ull hos Safa.

Elliot, Peter og Lisa liker buffen.  En fin presang til bursdag eller til jul.

Den koster kr. 200,- og kan bestilles hos eva-grim@online.no

Den kan ikke leveres før til høsten. Vi forsøker å få den lagt ut til henting hos Safa

og hos Landhandleriet. Den kan også kjøpes/leveres i oktober på medlemsmøtet.

Den betales med Vips.…

Utvikling av sak om tunnel under Kvamskogen, hva med rekkefølgekravet?

Sak 11 Utvikling av sak om tunnel.
Leder for planer i Vestland, Carl-Erik Nielsen sier:
I disse tider er det nærliggende at tilråding blir Kletten alene i Steinsdalen. Kleven/Kleiva eller Eikedalen på Kvamskogen. Finansiering blir fortsatt krevende. Kvam herad har ikke behandlet dette ennå.

Sak 12 Utvikling av sak om alternativ gangveg og rekkefølgekrav
På henvendelse til Carl-Erik Nielsen svarer han:
«Statens vegvesen er positiv til GS-veg NAF-Ungdomsheimen da dette forbedrer trafikksikkheten vesentlig.- og i lys av dette mener man at ifølge sektormyndigheten til Svv så er dette dekkende for delstrekningen.…

Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense over Eikedalen-Kvamskogen

Sak 10 Utvikling av sak om nedsatt fartsgrense.
Eva Grimstad har vært i kontakt med ordfører i Kvam og Vegkontoret i fylket.
Ordføreren kunne ikke si noe konkret om saken. Leder for planer fra Vegkontoret i Vestland fylke, sier følgende:
«Det er fortsatt Statens Vegvesen som er myndighet knyttet til skilt/fartsgrenser mv. Vegeier, Vestland fylkeskommune forbereder og tilrår.Partene, fylket, politiet og Kvam har i møte nylig ikke hatt sammenfallende syn. Han skal etterlyse status hos Svv og politiet.».

Kvamskogen Vel følger opp saken og har tro på at det blir gjennomført nedsatt fartsgrense over Kvamskogen.…

Rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Styrets vedtak 20.5.20. Litt historie om hotell og butikker i tidligere tider.

Sak 9 Rullering av Kommunedelplan for Kvamskogen.
KV stille seg svært positiv til utviding av Landhandleriet og bygging av hotell ved NAF. Dette vil gi Kvamskogen et viktig løft. Det må derfor arbeides videre med å få bort rekkefølgekravet nå. KV vil be Kvam herad om å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få omgjort Fylkesmannens krav til rekkefølgekrav.
KV vil også samarbeide med Kvam herad om rullering av kommunedelplan for Kvamskogen. Her blir lavlandsløypen en viktig sak.

Det har vært hele 6-7 hotell og pensjonat på Kvamskogen/Eikedalen tidligere.

Ny eiendomstakst på Kvamskogen? Styret i KV har gjort følgende vedtak 20.5.20

Sak 8 Ny eiendomstakst for hytter på Kvamskogen er nå planlagt av Kvam herad.
Vedtak: KV stiller seg uforstående til at det er nødvendig med befaring for å lage nye grunnlag for eiendomstakster på Kvamskogen. Her kunne kommunen benyttet
kontorjustering, men flertallet i kommunestyret har altså vedtatt ny taksering, dessverre.

Eiendomsskatt er skatt som skal finansiere ulike fellestjenester som bl.a. skole, barnehage, helsetjenester, kommunale veger mm.

Vegen over Kvamskogen er en fylkesveg, og kommunen har ikke utgifter i den sammenheng. Hytteeiere på Kvamskogen benytter ikke verken skoler eller barnehager i Kvam.…

Kvamskogen vel støtter Landhandleriet og sender brev til næringsministeren

Vedlagt følger vårt brev til næringsminister Iselin Nybø hvor vi ber om at Kvamskogen Landhandleri AS tildeles nødvendig økonomisk støtte fordi regjeringen innførte hytteforbud i påsken, den tiden på året hvor vår nærbutikk var spesielt avhengig av salg. Brevet går i kopi til fylkesutvalget i Vestland og til Kvam herad v/ordfører og varaordfører.  Ove-Henning Bjørsvik støtter vårt initiativ.

Her følger brevet:

Næringsminister Iselin Nybø
Postmottak@nfd.dep.no

Bergen, 10.4.2020

Tilskudd til Kvamskogen Landhandleri AS, nærbutikk for hyttefolk på Kvamskogen, Kvam herad.

Kvamskogen Vel er en forening for hytteeiere på Kvamskogen.…