Lavlandsløypen er planlagt for byggetrinn 1 og 2

Kvamskogen Vel planlegger disse utbedringene sammen med Kvamskogen Næringslag og Kvam herad. Kvamskogen Vel er prosjektleder for arbeidet og styremedlem Øyvind Valland er vår deltaker i arbeidsgruppen. Vi tar med oss disse forslagene til rullering av kommunedelpan for Kvamskogen, og vi vil søke om ytterlige midler fra Kvam herad til gjennomføringlen. Vi har pr. i dag fått tildeling på kr. 450.000,-. Kvamskogen Vel yter også midler til dette arbeidet, kr. 80.000,- i 2020 og dette vil følges opp i 2021 og 2022. Kvamskogen Næringslag er også bidragsyter. Vi regner med at mye arbeid knyttet til Byggetrinn 1,  vil kunne utføres i 2020.

Byggetrinn 1:

Furuberghovden – Kvernaskogen:

Ca. 250 m ny turveg over Skarbekken vil knytte sammen hyttefeltene helt fra Byrkjesete til Kvernaskogen. Turvegen ligger i eksisterende skiløypetrasé, og bro er allerede bygget.

Kvernaskogen – Aktiven og Aktiven – Kvinnhovden:

Aktiven-Kvinnhovden, ca. 250 m. Hele strekket ligger i skiløypetraséen. Vi tar kontakt med grunneierne for å få tilsagn.

Kvernaskogen-Aktiven: ca. 250 m turveg. Hele strekket er opparbeidet til skiløype. Tilsagn fra grunneier må innhentes.

Furudalen-Steinskvanndalsvegen:

I tidlig sesong/ved lite snø, er det et problem å få løypemaskinen fra Furedalen til Steinskvanndalsvegen. Ved å sommerpreparere forbi Røyrli vil det kunne trakkes til Steinskvanndalen med mindre snø.

NAF-Leite

Det kan legges gangveg via eksisterende sommerveger i området, via Falck-feltet og inn på nyregulert sommerveg mot Leite. Eier av Falck-eiendommen er positiv. Ca. 500 m gangveg må etableres. Her må en gå synfaring for detaljplan. Mulig grus legges fra NAF til Falck-eiendommen.

Leite-Kleiva-Teigaberg:

Ca. 2 km. Dette er det lengste strekket. Mulighet for å legge gangveg på nordsiden av Vetlavatnet må vurderes og sjekkes ut mot reguleringsplan etc. Foreslår ny bro over utløpet fra Vetlavatn. Gangveg kan kombineres med mulig ny stølsveg til Måvotno. Det kreves synfaring og avtale med grunneiere, evt. søknad om stølsveg. Elv ved Måvotno vasker vekk dagens sti og betongrør må sikres med tilkjørt stein. Synfaring vil vise om eksisterende vann/kloakktrasé gjennom Tangen kan benyttes til gangveg. Trasé fra Kleivi til Teigaberg er allerede sommerpreparert og gruses til gangveg.

Byggetrinn 2:

Dagens skiløype opp Skrarebekkdalen til Byrkjesete er svært bratt/kupert og krever mye snø før løypemaskinen kommer seg opp. Mange vegrer seg for å bruke løypen på grunn av den bratte profilen. Om sommeren er det sleipt og bløtt å gå. Vi foreslår å finne en mulig ny trasé fra toppen av Kvernaskogen til Byrkjesete. Kan også gruses til sommersti. Dette vil vi spille inn til ny kommunedelplan. Det mangler også et lite stykke med gangveg mellom vegen i Fureberghovden og Byrkjesetevegenfor å kunne krysse mellom disse vegene uten å gå helt ned til Tokagjel. Vi foreslår å finne en mulighet for å etablere en gangveg her.

Videre skal vi se på mulighet til å etablere gangveg på sørsiden av Longvotno. Her er spesielt ny kryssing over Tverrbekken aktuelt. Da vil løypemaskinen få mulighet til å kjøre denne løypen mye tidligere i sesongen.

 

You may also like...