Ny eiendomstakst på Kvamskogen? Styret i KV har gjort følgende vedtak 20.5.20

Sak 8 Ny eiendomstakst for hytter på Kvamskogen er nå planlagt av Kvam herad.
Vedtak: KV stiller seg uforstående til at det er nødvendig med befaring for å lage nye grunnlag for eiendomstakster på Kvamskogen. Her kunne kommunen benyttet
kontorjustering, men flertallet i kommunestyret har altså vedtatt ny taksering, dessverre.

Eiendomsskatt er skatt som skal finansiere ulike fellestjenester som bl.a. skole, barnehage, helsetjenester, kommunale veger mm.

Vegen over Kvamskogen er en fylkesveg, og kommunen har ikke utgifter i den sammenheng. Hytteeiere på Kvamskogen benytter ikke verken skoler eller barnehager i Kvam. Når det gjelder helsetjenester, benyttes disse i svært liten grad av hyttefolket, ettersom 95% av disse er fra Bergen, og derfor benytter Haukeland, Haraldsplass eller Legevakt i Bergen.

Kvamskogen Vel vil ta opp med Kvam herad hvilke tjenester kommunen vil gi hytteeierne knyttet til at det kreves inn eiendomsskatt.

You may also like...