Utbedring av stier og løyper – arbeidet er i gang

Det er gledelig å konstatere at arbeidet nå er i gang i marken. Kvamskogen Vel sine planer for utbedring av stier og løyper er som følger:
1.Byggetrinn:
Fureberghovden – Kvernaskogen: Ca. 250 m turveg over Skarbekken til knytte sammen hyttefeltene helt fra Byrkjesete til Kvernaskogen. Vegen ligger i eksisterende skiløypetrase og bro er allerede bygget.
Aktiven – Kvinnhovden, ca. 250 m veg. Hele strekket ligger i skiløypetraseen. Arbeidet er i gang og blir ferdig til jul.
Kvernaskogen-Aktiven: Ca. 250 m veg. Hele strekningen er opparbeidet til skiløype. Arbeidet er i gang i marken.
Tidlig i sesongen med lite snø er det et problem å få løypemaskinen fra Furedalen til Steinskvanndalsvegen.  Ved å sommer preparere forbi Røyrli vil det kunne trakkes til Steinskvanndalen med mindre snø. Dette er derfor tatt med i planens 1. byggetrinn.
Naf-Leite: Gangveg kan legges via eksisterende sommerveger i området, via Falck-feltet og inn på ny regulert sommerveg mot Leite. 500 m gangveg må etableres. Arbeidet ligger innenfor 1.byggetrinn.
Leite-Kleiva-Teigaberg:  Ca. 2 km strekk. Dette er det lengste og dyreste strekket. Mulighet for å legge gangveg på nordsiden av Vetlavatnet vil bli vurdert og sjekkes ut mot reguleringsplan etc. Vi foreslår ny bro over utløpet fra Vetlavatn. Gangveg kan kombineres med mulig ny stølsveg til Måvotno.(søknad). Elv ved Måvotno vasker vekk dagens sti og betongrør må sikres med tilkjørt stein. Det er mulig at eksisterende vann/kloakktrase gjennom Tangen kan benyttes til gangveg. Byggetrinn 1.Byggetrinn 1 har en kostnadsramme på ca. 2,8 mill.kr.

Byggetrinn 2:
Dagens skiløype opp Skarbekkdalen til Byrkjesete er svært bratt/kupert og krever mye snø før løypemaskinen kommer seg opp. Mange vegrer seg for å bruke løypen pga den bratte profilen. Om sommeren er det sleipt og bløtt å gå. Vi foreslår å se på muligheten for ny trase fra toppen av Kvernaskogen til Byrkjesete. Kan også gruses til sommersti. Denne må vi få inn i den nye kommunedelplanen.

Fureberghovden: Det mangler et lite stykke med gangveg mellom vegen i Fureberghovden og Byrkjesetevegen for å kunne krysse mellom disse vegene uten å gå helt ned til Tokagjel. Vi foreslår å utrede muligheten for å etablere en gangveg her.
Videre tenker vi å se på mulighet for å etablere gangveg på sørsiden av Longvotno. Her er spesielt ny kryssing over Tverrbekken aktuelt, fordi det vil gi løypemaskinen mulighet til å kjøre denne løypen mye tidligere på sesongen.
Det er ikke kalkulert hva byggetrinn 2 vil koste.  Vi vil bygge byggetrinn 1 først, og håper å bli klar med trinn 1 innen 2-3 år.Kvamskogen Vel samarbeider med Kvam herad og Kvamskogen Næringslag om dette arbeidet. Vi har foreløpig mottatt kr. 450.000 fra Kvam herad og kr. 80.000 fra Kvamskogen Vel til 1.byggetrinn. Kvamskogen Vel legger inn kr. 150.000,- i budsjettet for 2021. Vi vil søke kommune og andre om ytterligere tilskudd. Lavlandsløypen ligger inne i Kvam herad sitt forslag til rullering av kommunedelplan for Kvamskogen.

Jeg retter en stor takk til vår kasserer, Øyvind Valland, som har bidratt stort til utarbeiding av planen. Kvamskogen Vel er prosjektleder for arbeidet.

You may also like...