Vedtak fra Kvamskogen Vel sitt årsmøte 20.2.19:

Møtet ble holdt på Krohnengen skole. Det var totalt 59 stemmeberettigete inkl. fullmakter.

Det var flere forslag til endring av vedtektene.

Det var også forslag knyttet til om Kvamskogen Vel fortsatt skal ha ansvar for drift av parkeringsanleggene.

Når det gjaldt fortsatt drift av parkeringsanleggene, var det fremmet to forslag. Et fra tidligere styreledere, og et fra nåværende styre. Begge forslagene tok utgangspunkt i at det skulle etableres et utvalg som skulle vurdere om parkeringsanleggene skulle bli en egen forening gjennom en fisjon, eller om en skulle vurdere mange organiseringsmuligheter, også salg.

Saken ble vedtatt utsatt. Den vil derfor komme opp igjen på årsmøtet i 2020.

Det var flere forslag til endring av vedtektene. Disse forslagene krevde minimum 2/3 flertall i møtet.

Følgende ble vedtatt endret i §3 etter forslag fra styret:

Årsmøtet velger og fastsetter honorar for styreleder. Årsmøtet vedtar budsjett for samlet honorar til styret. Styret fordeler selv honorarene, bortsett fra honorar til styreleder. Det valgte styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som velges direkte av årsmøtet.

Styret fremmet også forslag om hvor lenge en styrerepresentant kunne sitte i styret i Kvamskogen Vel.  Til nå har det ikke vært begrensninger på dette, og  tidligere styremedlemmer har sittet i over 30 år i styret.

Følgende ble vedtatt:

Det settes en begrensning på 12 år som styremedlem.

Endringer i §4:

Utsendelse av innkalling/saksliste til årsmøtet skal sendes ut med 4 ukers varsel. Innkomne forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Det var også flere forslag til begrensning i antall fullmakter et medlem kunne ha med til årsmøtet.

Ingen av disse fikk nødvendig flertall. Det er derfor fortsatt ingen begrensninger i antall fullmakter en kan ha med til årsmøtet.

Valg av styre:

Hele styret var foreslått gjenvalgt av valgkomitéen.  Alle ble gjenvalgt. Det er i stor grad nye styrerepresentanter hvor mer enn halvparten har sittet i styret i kun ett år.

Valg av revisor:

Styret har sagt opp avtalen med statsautorisert revisor på grunn av kostnadene med denne ordningen.

Ny revisor er valgt blant medlemmene.

Håvard Tveit ble enstemmig valgt til ny revisor. Han har god bakgrunn fra økonomi og bedriftsledelse.

Ny valgkomité ble:

Leder Erik Bøckmann (gjenvalgt),  Asle Moldestad (ny), medlem. Begge valgt for ett år.

Spørsmål tatt opp til årsberetningen:

Som svar på spørsmål i årsmøtet knyttet til styrets årsberetning, har styreleder lagt ved et notat til årsmøtereferatet for å dokumentere at kostnadene til administrasjon og honorarer er blitt betydelig redusert de siste par år.

Protokoll fra årsmøtet inkl. vedlegg legget ut på hjemmesiden.

 

You may also like...