Hva tilbyr Kvam herad hyttefolket på Kvamskogen?

Følgende innlegg er i dag sendt Hordaland folkeblad:

Innlegg av Eva Grimstad, leder i Kvamskogen Vel                                  Bergen, 25.3.2019

I januar 2019 hadde Kvamskogen Vel et positivt møte med Kvam herad, ordfører, rådmann og arealplanlegger.

Kvamskogen Vel la frem sin plan, Strategi- og handlingsplan for Kvamskogen 2018-2021. I vår plan hadde vi tatt ut noen fokusområder som vi prioriterte høyt, Det var:

1.            Trafikksikring Eikedalen-Kvamskogen, nedsettelse av fartsgrensen til 60 km/t

2.            Kvamskogen Vel ønsker tunnel fra Steinsdalen til Eikedalen.

3.            Kvamskogen Vel motsetter seg en vindturbinpark på Kvamskogen.

4.            Det ønskes et godt sti- og løype opplegg, et godt gangvegopplegg på Kvamskogen.

5.            Det ønskes en lavlandsløype/sti fra Eikedalen til UH. På sikt utvikles denne til en lysløype.

6.            Flere og bedre preparerte løyper, bl.a. til Fossdal setrene.

7.            Oppheving av rekkefølgekravet.

Kvamskogen Vel har ca. 640 hyttemedlemmer, dvs. ca. 2.500 hyttebrukere. Totalt er det iflg. Kvam herad ca. 2.000 hytter på Kvamskogen,  i tillegg kommer campingvogner med spikertelt.. Det innebærer tilsammen ca. 9.000 hytte- og campingbrukere.  Det er rimelig at Kvam herad tar hensyn til de ønsker og behov disse har, de utgjør en større gruppe enn fastboende i Kvam. For 2019 har Kvam herad stipulert med 6,3 mill i eiendomskatt for hyttene. I tillegg har hytteeierne på Kvamskogen betalt dobbel tilknytningsavgift for vann- og avløp frem til 2017 i forhold til fastboende. Fra 2018/19 er ubyggingen av VA på Kvamskogen nærmest avsuttet. Nå  har Kvam herad endret på dette, slik at alle hytteeierne i dag må være med å betale for investeringer i resten av kommunen, bl.a. renseanlegg på Notanes i Øystese. Dette fører til at utgiftene til vann- og avløp for hytter på Kvamskogen øker betydelig, etter at vi alene har betalt for investeringene på Kvamskogen.

Kvamskogen Vel håper nå på at vårt samarbeid med Kvam herad skal føre til at gode ting kan utvikles på Kvamskogen. Vi ser frem til at vi skal tas med i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Kvamskogen. I møtet med Kvam herad fikk vi god tilbakemelding på at de ønsket å ha Kvamskogen Vel med i dette arbeidet, og de så positivt på vår plan for en lavlandsløype (kalt «uværsløype»). Vi ser frem til et samarbeid med kommunen her, både når det gjelder planlegging og gjennomføring.

Kommunen og Kvamskogen Vel står sammen om at rekkefølgekravet må oppheves omgående. Her vil vi ta kontakt, om nødvendig, med politikere i fylket og Storting/regjering, for å få fylkesmannens innsigelser bort.

Kvamskogen Vel har i svært mange år bedt om støtte fra kommunen til å få ned fartsgrensen over Kvamskogen fra 80 km/t til 60 km/t inntil det er på plass gang- og sykkelveg, evt. tunnel under Kvamskogen.  Det hadde vært positivt om ordfører Ljones (SP) tok opp denne saken i kommunestyret. Vi stiller oss uforstående til at det skal være noe problem for noen med en midlertidig nedsatt fartsgrense. Det gjelder ca. 9.000 mennesker på Kvamskogen som har en svært trafikkfarlig veg , uten noen form for fortau. Ordføreren argumenterer med at de som skal til Bergen, ønsker å komme seg raskt frem!?  Med en nedsettelse av fartsgrensen fra 80 til 60 km/t vil de bruke 2-3 minutter mer over Kvamskogen. Vi synes derfor det er urimelig at noen ønsker at denne trafikkfarlige veien skal fortsette med 80 km/t.  Det er Vegkontoret og Hordaland fylke som avgjør om en skal sette ned fartsgrensen midlertidig inntil veien er trafikksikret. Vi håper derfor at saken snart kan løse seg,  og håper fortsatt på støtte i heradstyret.

Kvamskogen Vel har også et godt samarbeid med Samnanger kommune. I møte med dem i januar 2019, kom det frem at de ønsker å få et vinmonopol til Bjørkheim. Kvamskogen Vel støtter dette. Det vil også være positivt for hyttefolket.

Samnanger kommune planlegger, på sikt, å bygge et 25 m svømmebasseng til skolene. Kvamskogen Vel støtter at bassenget kan legges til Bjørkheim, slik at også hyttebrukere på Kvamskogen kan benytte bassenget. Dette må ikke sees på som en konkurrent til badelandet i Øystese. Et badeland er selvsagt et langt større trekkplaster enn et vanlig svømmebasseng.  Det er likevel viktig, rent økonomisk for Samnanger med ca. 2000 innbyggere, at også ca. 10.000 hyttebrukere på Kvamskogen kan være brukere av svømmebassenget. Det er også fordelaktig for hyttefolket.

Kvamskogen Vel har fått nytt styre. Dette ønsker god utvikling på Kvamskogen. Vi ser på muligheter for utvikling i mange sammenhenger, både når det gjelder utvikling av nye stier til sommerbruk, nye og bedre løyper om vinteren, god infrastruktur til hyttene, gjerne flere stolheiser til vinter- og sommerbruk m.m. Det skal bygges ca. 800 flere hytter iflg. nåværende kommunedelplan for Kvamskogen. Dette vil i sin tur kunne føre til bedre løyper og stier m.v.

Det blir spennende å se hvilken innstilling Vegkontoret kommer med når det gjelder tunnel under Kvamskogen denne våren.  Kvamskogen Vel vil kjempe for at  tunnelen går fra Steinsdalen til Eikedalen.  Vi vil også kjempe for at fartsgrensen over Kvamskogen settes til 60 km/t inntil veien er trafikksikret.

Gå gjerne inn på vår hjemmeside: www.kvamskogen-vel.no, og vår FB-side Kvamskogen Vel – og les hva vi jobber med og for.

Eva Grimstad

Styreleder i Kvamskogen Vel

You may also like...