KVAMSKOGEN KONFERANSEN 27.4.22

Her holder Kvamskogen Vel v/styreleder Eva Grimstad innlegg på konferansen. Hele innlegget vedlegges. Likeledes notat fra alle innleggene på konferansen.

Kvamskogen Vel la vekt på følgende(presentasjon ligger nederst i innlegget):

 • Trafikksikring av fylkesvegen
 • bygging av stier og sikring av løyper
 • bygging av hytter
 • bygging av offentlige toalett på Kvamskogen
 • etablering av badeplasser
 • tiltak om sommeren
 • mm

NOTAT FRA KVAMSKOGENKONFERANSEN I NORHEIMSUND 27.4.22

V/EVA GRIMSTAD

Kvamskogen Vel, v/styreleder Eva Grimstad, holdt foredrag om foreningens ønsker og planer. Innlegget legges i sin helhet ut på foreningens hjemmeside: www.kvamskogen-vel.no

Litt info om de andre foredragsholderne:

1. Ordfører Torgeir Næss ønsket velkommen og la vekt på følgende:

 • Mange hensyn å ta
 • Frist for innspill er 4.5.22

2. Natallia Goolis, fylkesvaraordfører ledet konferansen.(MDG) Hun la vekt på:

 • Inkludering og medvirkning er viktig i vårt demokrati
 • Det vil bli motstridende interesser, men vi må ta debatten
 • Natalia ble overrakt boken Herlige Kvamskogen og Årsberetning for 2021 fra Eva Grimstad.

3. Olav Skeie Lid: bonde, tidligere kirkeverge og grunneier på Kvamskogen:

 • En fin lyrisk gjennomgang av historien på Kvamskogen fra tidligere tider og problemer med å få forskjellige politiske institusjoner til å ta ansvar i dag.

4. Statsforvalteren i Vestland, v/seksjonssjef for plansaker EgilHauge.:

 • Grønt hytteliv på Vestlandet – Statlige føringer
 • Hyttepolitikken er i stor forandring for tiden.
 • God dialog er viktig
 • Hovedgrep å få orden på vegsystemet
 • Vanskelig situasjon for Kvamskogen som går ut over rekkefølgekravet
 • Nytt: Oppfylling av bærekraftmålene, planlegging er et viktig virkemiddel i denne sammenheng.
 • Det er ikke lett i dag å finne svar på hva som er Statsforvalterens oppgaver???
 • Fortetting blir viktig, kvalitet, og å unngå bygging over skog-grensen
 • Det kommer nå en ny hytteveileder
 • Natur som kilde til hele- og livskvalitet.
 • Tilrettelegge og fastsette stier og løyper.
 • Det er ca. 475.000 hytter i Norge i dag med 2 da som grunnlag
 • Det var 2.500 søknader om dispensasjoner i 2021.

5. Næringshagen i Hardanger:

 • Markedsrettet fokus på utvikling
 • Bærekraftig reisemål versus utvikling er viktig/avgjørende

6. Lina Hamre, Bergen kommune, klimaetaten:

 • Grønt hytteliv, Bergen, Voss, Eidsfjord og Kvam inkl. fylket
 • Formål: Reusere klimafotavtrykket
 • Trussel mot naturen: arealbruk/hyttebygging
 • Karbonlagring i myr under bakken
 • Kartlegging av utslipp og lage tiltak

7. Knut Harald Frøland, ordfører i Samnanger:

 • Det er 140 hytter i Eikedalen
 • Det er76 nye hytter under utbygging
 • 60-110 nye hytter kan komme
 • Eikedalen Skisenter en den største turistattraksjonen i kommunen med opp til 3000 besøkende enkelte dager om vinteren.
 • De jobber for å tilrettelegge for at Fossen Bratte skal bli en stor turistattraksjon.
 • Samnanger kommune ønsker å delta i utvikling av kommunedelplan for Kvamskogen.

8. Eidsfjord Resort, Masterplan v/Ivan Løvheim, utvikler og investor.(eier er et familieselskap)

 • Planprosessen har tatt ca. 13 år.
 • Det tar 2,5t fra Bergen via Voss
 • Opprinnelig plan var et barneskistrekk, men nå er det vokst til et prosjekt pp 650 da.
 • Området ligger nær Nasjonalparken og er blitt utarbeidet i dialog med Statsforvalteren
 • En del myrområder er blitt fredet.
 • Det er lagt opp til ca. 1100 hytter pr. i dag
 • Det vil bli bygget 6 heiser, herav 2 stolheiser på 1450 og 650 m
 • De vil legge opp til mange arrangementer hele året for å tiltrekke seg gjester
 • Det er lagt opp til 6 byggefaser over 12 år
 • Investering: 160 mill. De er nå ute etter en ny majoritetseier
 • De har  pr. i dag solgt 48 av 58 tomter og 34 leiligheter

9. Synnøve Stalheim, Vestland fylke, Regionale føringer:

 • Flott at det igangsettes et planarbeid
 • Langsiktig, lokal verdiskaping er viktig
 • Bærekraftig natur/klima er viktig
 • Vestland fylke har en Utviklingsplan for 2020-2024
 • Grønn omstilling gir mulighet til å skaffe nye arbeidsplasser
 • Regional transportplan for FV49 Tokagjelet er under arbeid
 • Fylket har ikke vektlagt  å legge frem hytteplaner
 • Kommunen inviteres til å diskutere planen med fylket

10 Foreningen for natur og friluftsliv v/Gunvor Mikkelsen:

 • Friluftsliv i hytteområder er viktig
 • De har et stort samarbeidsnettverk med bl.a. Naturvernforbundet, BOF og andre.
 • Fortetting blir viktig, godt nedenfor tregrensen
 • Det må settes opp klare byggegrenser i plankartet
 • Det må settes grenser for størrelser på hyttene
 • Ikke bygge i uberørte områder
 • Det er plass til fortetting på Kvamskogen
 • Det må bygges stier og god skilting
 • Tilskudd via BOF til skilting og toalett

11. BIR – Sjur Aarsand:

 • Det er ca. 2780 hytter i Kvam, herav ca. 2000 på Kvamskogen
 • Det er lagt inn i nåværende plan utbygging av 850 nye hytter på Kvamskogen
 • Han la frem et omfattende opplegg for sortering

12. Turid Verdal/Kommunedelplan for Kvamskogen, Kvam herad:

 • De siste 10 årene er det bygget 30 hytter.
 • Det er mye naturområder på Kvamskogen som har et totalt areal på 55000 da
 • Det er viktig med mangfold i utbyggingen
 • Plandokumentet vil være et overordnet dokument

13. Kvamskogen Næringslag v/leder Henrik Steine:

 • De har 40 medlemmer
 • Hovedoppgave:
 • Skiløypepreparering (65 km) og bygging av turstier
 • Ønsker skiløype til Fossdal (ca. 10 km) Her trenger de hjelp fra kommunen.
 • Ønsker mer sommerbruk og at folk stopper opp på Kvamskogen
 • Aktiviteter om sommeren krever tid og penger – det blir ikke mulig foreløpig pga rekkefølgekravet.
 • Er fornøyd med stiprosjektet til Kvamskogen Vel og ønsker som dem at det kan lages løype til Sjusete. Da ville en få i bruk 2 ekstra tråkkemaskiner.
 • Ønsker ikke fortetting
 • Tror ikke et hotell på Kvamskogen vil kunne svare seg økonomisk
 • Folk vil kjøre til hyttedøren og de vil ha tråkket løype til hytten

14 Solveig Valland – Geoplan AS

 • Utvikling av Kvamskogen
 • Hun la frem forskjellige ferdighytter og ønsket ikke fortetting på Kvamskogen.

15 Kvam Næringsråd/Norheimsund- og Øystese Næringslag. v/Hans Jørgen Andersen og Jahn Brattli Tolo:

 • Ca. 1000 personer er knyttet til medlemsbedriftene
 • De har samlet ca. 75 mill.kr. i omsetning pr. år hos 47 bedrifter/varehandel.
 • I 2021 var ca. 8% av omsetningen knyttet til hytter og vogner på Kvamskogen, dvs. 56 mill.kr.
 • Veldig viktig økonomisk effekt i lokalsamfunnet at hytteeiere på Kvamskogen handler hos dem. Dette blir ofte oversett.
 • Forbruk er ca. 30.000 i omsetning pr. år pr. hytte + alt som skjer av oppgradering av hyttene. Da blir tallet fort over 100 mill. kr. pr. år.  Hyttene på Kvamskogen betyr altså mye for Kvam herad og bidrar til at arbeidsplassene blir opprettholdt i sentrum av Norheimsund.

PRENSENTASJON i pdf

You may also like...