PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3.5.2022

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3.5.22 PÅ RADISSON BLU BRYGGEN kl.18.00-20.30.

v/protokollen – Eva Grimstad

Det møtte 75 til årsmøtet, herav 47 med stemmerett. I tillegg 5 godkjente fullmakter.

Dagsorden for Årsmøtet:

1. Åpning – velkommen, v/styreleder

Eva Grimstad ønsket velkommen til årsmøtet  og gledet seg over at så mange var tilstede, og at vi

endelig kunne møtes igjen etter pandemien. Hun hilste Bergen Operakor velkommen med sin dirigent Anne Randine Øverby,  som også er kunstnerisk  leder for Opera Bergen.

Koret var 40 år i 2021 og Opera Bergen er 40 år i 2022. Bergen Operakor er ett av to operakor i Norge, det andre er knyttet til Nasjonaloperaen i Oslo.  Bergen Operakor har 45 medlemmer. Vel 30 var med 3.5. hos oss. Opera Bergen har produsert 160 operaer i Bergen i løpet av sine 40 år. Det er en stor prestasjon.  De venter fortsatt på offentlige midler fra kommune, fylke og stat.

2. Konsert ved Bergen Operakor

    Anne Randine Øverby introduserte de 5 sanger:

   1. Vårsang fra Cavalleria Rusticana av Mascagni

   2. Våren av Edv. Grieg

   3. Olav Tryggvasson, «Andre Guder er kommende» Edv. Grieg

   4. Slavekoret, Nabucco av Verdi

   5. Fagert er landet, av Anders Hovden: tekst, Melchior Vulpius(f. 1570): musikk

    Det var en fantastisk opplevelse og de fikk stor applaus.

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

    Enstemmig godkjent.

4.  Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere og tellekorps

     Svein Anders Dahl ble enstemmig valg til møteleder

     Eva Grimstad ble valgt til referent

    Rita Thorstenson og Nina Faugstad ble valgt til protokollunderskrivere

    Harald Thomsen og Asle Moldestad ble valgt til tellekorps

5. Godkjenning av de stemmeberettigete, antall

    Det var 47 stemmeberettigete og 5 godkjente fullmakter.

6. Styrets årsberetning 2020 og 2021; Styreleder Innleder til generell debatt.

    På forslag fra møteleder ble det vedtatt å behandle årsberetningene for både 2020 og 2021 under

    ett, men at det ble gjort vedtak  for hver enkelt beretning.

    Styreleder gjennomgikk beretningene og ba om innspill eller kommentarer fra salen.

    Salen svarte med applaus.

   VEDTAK: Årsberetning 2020 og 2021 enstemmig vedtatt

7. Årsregnskap 2020 og  2021, budsjett 2022 og revisors beretning for 2020 og 2021.

     Kasserer Øyvind Valland gikk igjennom regnskap for 2020 og 2021 og budsjett for 2022.

    VEDTAK:

    REGNSKAP 2020 enstemmig vedtatt

    REGNSKAP 2021 enstemmig vedtatt

    BUDSJETT 2022   enstemmig vedtatt

8. Endring av vedtektene vedr. antall styremedlemmer.

    I dagens vedtekter står det at styret skal bestå av 7 representanter.

    styret har foreslått at styret skal bestå av 5 representanter og 2 vararepresentanter.

    Styreleder Eva Grimstad argumenterte for styrets forslag. Styret har for flere år siden delt

    Kvamskogen inn i 5 områder med ønske om at de 5 områdene over tid vil bli representert i styret.

    Det er naturlig at styret blir effektivisert ved at det reduseres til 5 faste representanter.

VEDTAK: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtektene endres derfor til 5 faste representanter og 2 vararepresentanter.

8. Valg av styremedlemmer og revisor

    Valgkomitèen , Harald Thomsen og Asle Moldestad hadde lagt frem følgende forslag til nytt

    styre, etter at Eva Grimstad, Øyvind Valland og Britt Jacobsen hadde frasagt seg gjenvalg:

.

   Valgkomité 2022/23                       Eva Grimstad, leder, Harald Thomsen, medlem

   Revisor:                                          Håvar Tveit  (revisor velges hvert år)

   Innstilling fra valgkomitéen til årsmøtet 2022:

            Rune Hansen,                                     styreleder for 1 år, valg medlem for 2 år

            Ulf Rasmussen                       styremedlem for 2 år

            Siri Andersen                                     styremedlem for 1 år

            Edvard Skagen                       styremedlem for 2 år, ny

            Kristin Birgitte Hunderi        styremedlem for 2 år, ny

            2 vara:

            Lasse Hiis Berg                     varamedlem for 1 år

             Svein Anders Dahl                varamedlem for 1 år

VEDTAK: Rune Hansen velges til styreleder for ett år og som styremedlem for 2 år.

                   Resten av forslaget til medlemmer og varamedlemmer vedtatt. Alt enstemmig.

Fra venstre: Ulf Rasmussen, Lasse Hiis Bergh, Kristin Birgitte Hunderi, Rune Hansen, Edvard Skagen, Siri M.Andersen og Svein Anders Dahl

                    Håvar Tveit vedtatt som foreningens revisor for 2022.

                    Valgkomite 2022/23: Eva Grimstad, leder, Harald Thomsen, medlem – enstemmig             vedtatt.

9.  Hyggelig samvær med kaffe og hvit dame. + en overraskelse

Overraskelsen: UTNEVNELSE AV 2 ÆRESMEDLEMMER.

Styret for Kvamskogen Vel har vedtatt å utnevne Eva Grimstad og Øyvind Valland til æresmedlemmer av foreningen.  Ny styreleder, Rune Hansen overrakte diplom og bemerket hvordan de to hadde utmerket seg i omorganisering  og drift av foreningen, samt arbeid knyttet til nye stier mv.

Styreleder Rune Hansen takket også av Eva(i styret i 6 år og 4 år som leder), og Øyvind (11 år i styret, ett år som leder og 4 år som kasserer) og de ble overrakt blomster og vin.

Britt Jacobsen, som gikk ut av styret etter 4 år, var bortreist og vil få sin takk senere.

Det var så hyggelig prat blant de 75 fremmøtte med hvit dame og kaffe. Møtet ble avsluttet kl. 20.30.

Ny styreleder i midten, Rune Hansen, 2 æresmedlemmer, Eva Grimstad og Øyvind Valland

Fra venstre: Ulf Rasmussen, Lasse Hiis Berg, Kristin Birgitte Hunderi, Rune Hansen, Edvard Skagen,

Siri Margrethe Andersen, Svein Anders Dahl

You may also like...