Vedtak om 60 km/t i Kvam herad 17.6.21 (men bare for strekningen NAF-UH)

Endelig er det avklart at fylket krever nedsatt fartsgrense dersom en skal godkjenne kryssing i plan. Dette blir vedtatt på bakgrunn av at rekkefølgekravet skal falle bort ved at det bygges forenklet gangveg fra NAF til Ungdomsheimen. I en hastesak i heradstyret 17.6 ble det avklart at fylket stilte krav om 60 km/t for å kunne ha planfri kryssing. Dette betyr i praksis at det ikke blir nok med forenklet gangveg, fylket krever også 60 km/t. Dette er gode nyheter for oss i Kvamskogen Vel som har krevet 60 km/t over hele Kvamskogen. Det er et paradoks at resten av Kvamskogen, fra NAF til Eikedalen og fra UH til Tokagjel, fortsatt skal ha 80 km/t uten noen form for gangveg?? Kvamskogen Vel vil kreve at det nå bygges forenklet gangveg langs hele Kvamskogen og gang- og sykkelveg i Eikedalen, som for øvrig er under planlegging i kommunen. Så hevdes det fra noen at det er Vegkontoret som har myndighet til å avgjøre dette, og de har vedtatt å opprettholde 80 km/t over hele Kvamskogen! Jeg tenker det blir vanskelig (umulig?) for Vegvesenet å sette seg opp mot vedtak i fylke og kommune. I så fall bør politikerne snarest endre forskriftene, slik at saker av denne karakter avgjøres politisk når det er nødvendig.

You may also like...