HØRINGSUTTALELSE OM FARTSGRENSE OVER KVAMSKOGEN

Kvamskogen Vel har 15.3.21 sendt denne uttalelsen til Statens Vegvesen.  Det er Statens Vegvesen som  skal vedta fartsgrensen etter innstilling fra vegeier, Vestland fylke .  Fylkeskommunen har i sin innstilling  bedt om nedsatt fartsgrense. Kvamskogen Vel er glad for at det etter minst 25 års arbeid fra Kvamskogen Vel sin side,  nå synes klart for redusert fartsgrense over Kvamskogen.

Høringsuttalelse til nedsatt fartsgrense over Kvamskogen, FV49.

Fra Kvamskogen Vel, velforeningen for hytteeiere på Kvamskogen og  i Eikedalen

 Hytteeiere på Kvamskogen har i altfor mange år måttet leve med  farlige trafikkforhold med 80 km fartsgrense uten fortau/gang/sykkelveg. Dette gjelder et samlet antall mennesker som faktisk er større enn de fastboende i Kvam herad, med til sammen nærmere 9000 hyttefolk.  I tillegg kommer mange hundre dagturister i vinterhalvåret. Vi ser derfor frem til at fartsgrensen nå reduseres. Dette har Kvamskogen Vel, med sine i dag 750 hyttemedlemmer,  arbeidet for de siste 25 år.

Vi ber derfor om at fartsgrensen for FV49 mellom Fossen Bratte og Tokagjel-tunnelen settes til 60 km/t.

 Vi er kjent med argumenter fra pendlere fra Kvam til Bergen om at de er imot nedsettelse av fartsgrensen pga at reisen til Bergen da vil ta lengre tid.  Vi har målt dette ved kjøring med nåværende fartsgrense og med 60 km fartsgrense. Resultatet er at den økte tiden blir 90 sekunder.  Det hevdes også fra noen at de som kjører for fort i dag, fortsatt vil kjøre like fort om fartsgrensen reduseres til 60 km/t. Vi mener dette er et lite saklig argument. I denne saken er det  trygghet og sikkerhet for oss som bebor Kvamskogen store deler av året som må telle mest.  Vi ber derfor om at fartsgrensen settes ned til 60 km/t over hele Kvamskogen.

Vi er kjent med at Politiet i Kvam tidligere har gitt høring  til Vegvesenet om 70 km/t med begrunnelse om at det blir vanskelig å overholde nedsatt fartsgrense på 60 km/t.

Vi forventer at Politiet sørger for at fartsgrensen blir overholdt, uansett fartsgrense.  Vi anbefaler derfor at det settes opp fartsmålere på Kvamskogen.

 Vi ser frem til at Statens Vegvesen gjør vedtak i saken snarest, og at det blir vedtatt nedsatt fartsgrense over Kvamskogen, FV49, til 60 km/t.

Eva Grimstad

Styreleder

You may also like...