Fartsgrensen over Kvamskogen

Her følger brev sendt til Statens vegvesen i dag v/ direktør for trafikksikkerhet. Hun har et innlegg i Hordaland folkeblad 5.11.21 hvor hun presiserer hvor viktig det er med trafikksikkerhet. Vi har derfor sendt brev om at hun påvirker Statens vegvesen Vestland til å endre sitt tidligere vedtak og nå går inn for nedsatt fartsgrense over Kvamskogen.

«FARTSGRENSEN OVER KVAMSKOGEN

Jeg viser til ditt innlegg i Hardanger folkeblad 5.11.2021 med overskrift:

«Noen ganger er nullvisjonen som en fjern drøm, men det er dit vi skal.»

I den forbindelse viser jeg til at Statens Vegvesen, som skiltmyndighet,  har vedtatt at fylkesveg 49 over Kvamskogen ikke får redusert fartsgrense, til tross for at Vestland fylke, Kvam herad og Kvamskogen Vel har bedt om det. Dette er en svært farlig veg uten noen form for gangveg/fortau. Spesielt på vinterstid med høye brøytekanter er vegen farlig. Vegen er dessuten omkjøringsveg når det er ras på vegen Bergen – Voss, med mange store kjøretøy, og det skjer ofte.

Jeg refererer fra ditt innlegg 5.11.21:

«Av alle viktige ting Statens vegvesen jobber med, er trafikksikkerhet av de viktigste. Av alle mål vår etat jobber for å nå, er nullvisjonen et av de mest sentrale. Denne visjonen har vi med oss i alt vårt arbeid. Når vi planlegger og bygger nye veger, når vi setter lokale fartsgrenser, når vi driver vår omfattende kontrollvirksomhet, og når vi brøyter, strør og salter vegene vinterstid.»

«Hittil i år har nesten halvparten av ulykkene skjedd på fylkesveger.»

Nedenforstående brev er sendt 30.10.2021 til politimesteren i Kvam med kopi til Vestland fylke og Kvam herad Kvamskogen Vel ber om at du griper inn i denne saken, slik at det blir nedsatt fartsgrense til 60 km/t over Kvamskogen og i Eikedalen.

«Jeg viser til vedtak i brev til Statens Vegvesen fra Vestland fylkeskommune vedr. fylkesveg 49 over Kvamskogen.

» Vestland fylkeskommune ber med dette om at det vert gjennomført høyring og gjort vedtak av endra fartsgrense og vedlagde skiltplan.

 Innstilling til vedtak om endra fartsgrense

  • Statens vegvesen har med heimel i forskrift om offentlege trafikkskilt av 7. oktober 2005 §26-1 vedteke fartsgrenser i samsvar med vedlagde plan datert 18.01.2021.

            Vedtaket inneber at:

  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 60 km/t frå Fv49 S9D1 m2877 til Fv49 S10D1 m650
  • Det skal gjelde særskild fartsgrense 70 km/t frå Fv49 S10D1 m650 til Fv49 S10D1 m4065 «

På bakgrunn av Vestland fylkes krav om 60 km/t for å få bort rekkefølgekravet på Kvamskogen mellom NAF og UH dersom en skal kunne krysse vegen i plan, vedtok heradstyret i Kvam 17.6.21 i en hastesak at de godtok 60 km/t på denne strekningen. Statens Vegvesen har i vår vedtatt å opprettholde 80 km/t. Heradstyret har også vedtatt å bygge forenklet gangsti på denne strekningen for å få bort rekkefølgekravet og øke trafikksikkerheten.

Kvamskogen Vel ber om at Kvam Lensmannskontor følger opp vedtak i Vestland fylke og heradstyret i Kvam  i denne sammenheng og ber om nedsatt fartsgrense til 60 km/t og at Statens Vegvesen setter opp nødvendige skilt. Vi ber også om at resten av Kvamskogen og Eikedalen får nedsatt fartsgrense.

Hytteeiere på Kvamskogen har i altfor mange år måttet leve med  farlige trafikkforhold med 80 km fartsgrense uten fortau/gang/sykkelveg. Dette gjelder et samlet antall mennesker som faktisk er større enn de fastboende i Kvam herad, med til sammen nærmere 10.000 hyttefolk.  I tillegg kommer mange

hundre dagturister i vinterhalvåret. Vi ser derfor frem til at fartsgrensen nå må reduseres. Dette har Kvamskogen Vel, med sine i dag mer enn 800 hyttemedlemmer,  arbeidet for de siste 25 år. Jeg viser

til at gode veger, som Skyggestrandvegen har 70 km/t, mens  vegen ved Frøland, som har fått gang- og sykkelveg, har 60 km/t.

Vi ber derfor om at fartsgrensen for FV49 mellom Fossen Bratte og Tokagjel-tunnelen settes til 60 km/t.

Vi er kjent med argumenter fra pendlere fra Kvam til Bergen om at de er imot nedsettelse av fartsgrensen pga at reisen til Bergen da vil ta lengre tid.  Vi har målt dette ved kjøring med nåværende fartsgrense på 80 km/t og med 60 km/t fartsgrense. Resultatet er at den økte tiden blir 90 sekunder.  Det hevdes også fra noen at de som kjører for fort i dag, fortsatt vil kjøre like fort om fartsgrensen reduseres til 60 km/t. Vi mener dette er et lite saklig argument, men det er viktig at politiet tar hyppige kontroller på Kvamskogen og i Eikedalen. Vi er kjent med at Politiet i Kvam tidligere har gitt høring  til Vegvesenet om 70 km/t med begrunnelse om at det blir vanskelig å overholde nedsatt fartsgrense på 60 km/t. Vi forventer at Politiet sørger for at fartsgrensen blir overholdt, uansett fartsgrense.  Vi anbefaler derfor at det settes opp fartsmålere på Kvamskogen.

I denne saken er det  trygghet og sikkerhet for oss som bebor Kvamskogen store deler av året som må telle mest.  Vi ber derfor om at fartsgrensen settes ned til 60 km/t over hele Kvamskogen/Eikedalen.

Vi er glad for at Vestland fylke, som vegeier, har gjort positivt vedtak om nedsettelse av fartsgrensen, og at også heradstyret i Kvam har gjort tilsvarende vedtak.  Vi ber nå om at Lensmannskontoret i Kvam følger opp disse vedtakene og går inn for 60 km/t og ber Statens Vegvesen foreta  nødvendig skilting så snart som mulig.

Vennlig hilsen

Kvamskogen Vel

Eva Grimstad

styreleder

You may also like...